لغات مشابه
gravamen : اصل غصه , مايه غم

grave : گور , موقرانه , قبر کندن , قبر , مزار , موقر , مدفن , مغاک , وخيم

grave clothes : خلعت

gravedigger : گورکن

gravel : شن , سنگريزه , شن پاشيدن , خرده سنگ , حصات , ريگ , شن دار , سنگ مثانه

graveled : ريگي

gravestone : لوحه قبر , سنگ قبر

graveyard : قبرستان

gravimeter : ثقل سنج

gravitate : گرويدن

gravitation : قوه جاذبه

gravity : ثقل , جاذبه , جاذبه زمين , جاذبيت , درجه کشش , قوه جاذبه , وخامت

gravure : گراور

gravy : شيرهگوشت

gray : خاکستري رنگ

gray substance : ماده خاکستري

grayish white : جو گندمي

graze : علف خوردن , گله چراندن , تعليف کردن , چرا کردن , چريدن

grazer : علف چر , چرنده

grazier : گله چران , گاو چران

grazing : تعليف

grease : روغناتومبيل , مداهنه , روغن , روغن زدن , گريس

greasy : چرب , روغني

great : هنگفت , سيل آسا , عظيم , شگرف , عظيمالشان , با عظمت , تنومند , مفخم

Great Britain : بريتانياي کبير

great grandchild : نتيجه

great granddaughter : نوازاده

great grandson : نوازاده

great great great grandchild : نديده

great liar : کذاب

great number : مشت

Great Pyramids : اهرام ثلاثه

Great Wall of China : ديوار بزرگ چين

great grand father : پدرجد

greater : افزم , افخم

greatest : عظما

greatly : سخت

greatly afflicted : سينه چاک

greatness : مجد , استعلاء , سطوت , بزرگي , هنگفتي , شگرفي , شهامت

greatness of God : جل

greave : ساق بند , زره ساق

grecism : طرز يوناني , فرهنگ يوناني

greece : کشور يونان

greed : تنگ چشمي , پول پرستي , حرص , طمع ورزيدن , ملا پرستي , شره , طمع , آز

greedily : حريصانه

greediness : پول پرستي , آزمندي

greedy : دندان گرد , تنگ چشم , حرص زدن , پولکي , پول پرست , آزمند , پر ولع , حريصانه , حريص , شره , طماع , طمعکار

greedy person : پول پرست

Greek : يوناني

green : سبز شدن , سبز کردن , سبز , خضرا , سرسبز , خرم

green alder : راز دار

green pea : خلر

green viper : مار جعفري

greenery : گياهان سبز , سبزه

greengrocer : ميوه فروش

greenhouse : گلخانه , گرم خانه

Greenland : گرونلند

greenness : سبزي , سرسبزي

Greenwich : گرينويچ

greese : گریس - گریس نام یکی از فیلم‌های معروف آمریکایی ساختهٔ ۱۹۷۸ به کارگردانی رندال کلایسر است. این فیلم برپایه موزیکالی به همان نام ساختهٔ جیم جیکوبس و ورن کیسی درست شده است.

greet : سلام کردن

greeting : خوش باش , درود , سلام عليک , سلام کننده , تهنيت

grenade : نارنجک

grey : خنگ , خاکستري , سفيد شدن

grey cloth : ارمک

grey hound : سگ بازي

grey unguent : مرهم خاکستري

grey white : جوگندمي

griddle : ماهي تابه , کلوچه پز

gridiron : زمين فوتبال

grief : اندوه , دق , غصه , جزع , حزن , غم , سوگ , الم

grievance : تظلم

grieve : ماتم داشتن , غصه دادن , محزون کردن

grieved : غمديده

grieving : سوگوار

grievous : اندوه آورد

griffon : عنقا

grifter : جيب بر

grig : مخلوق کوچک

grill : منقل , بريان کردن , بريان شدن

grilled : بريان

grillwork : سبد سازي

grim : عبوسانه , عبوس

grim faced : عبوس

grimace : شکلک

grimalkin : گربه ماده

grime : رجاست , چرک سياه کردن

grimly : عبوسانه

grimness : عبوسي

grin : خنده نيشي , نيش وا کردن , پوزخند زدن , نيش

grind : سخت کارکردن , کار يکنواخت , آسياب شدن , سودن , آسياب کردن , خاييدن

grinder : تيز کننده , تيز کن , طاحنه , کوبنده , لهکننده

grindstone : سنگاب , سنگآسياب , سنگ سمباده

Gringrich : گينگريچ

grip : چنگال , پنجه زدن , بچنگال گرفتن

gripe : شکوه کردن , درد سخت

gripes : دلپيچه

grippe : گريپ

grist : جو آسيابي , گندمآسيابي

gristle : نرمهاستخوان

grit : ماسه سنگ

grittiness : شن داري

gritty : شن دار , ريگ دار , ريگ مانند

grizzle : موي سفيد , سرخ تيره , خاکستري کردن

groaning : فغان

groats : بلغور

grocer : خواربار فروش , عطار , بقال

grocery : خواربار فروشي , عطاري , خوار بار فروشي , بقالي

grog : عرق خوردن

groin : کشاله ران , بيخ ران , دوطاقه کردن

groom : داماد , چاروادار , شاه داماد , مهتر

groomsman : ساقدوش

groove : شيار , خط انداختن , جاي زهکمان , عادت زندگي

grooved : شياردار , خاندار

grope : کورمالي کردن

groping : کورمالي

gross : ناويژه , غير خالس

gross weght : وزن ناخالص

grossness : بي ظرافتي

grouchy : ترشرو

ground : آسيابي , زمين , دوخ , کوبيده

ground floor : طبقه همکف , اشکوب هم کف

ground force : نيروي زميني

ground plan : طرح عمومي , طرح اساسي

ground rent : اجاره عرصه

ground state : کمترين نيرو , نيروي اساسي

ground wheat and meat : هريسه

grounder : پايهگذار

groundless : واهي , بي اساس , بي اصلص

groundling : گياه زميني

groundsel : تير پايه

group : دستهکردن , زمره , هيات , دسته کردن , عده , گروه بندي کردن , جوقه , گروهه , گروهي , دسته شدن , گروه , جرگه , دسته

groups : اقشار , محافل , دستجات

grouse : باقرقره

grout : دوغاب , دوغاب زدن

grove : بيشه زار , شاخسار , بيشه

grow : رشد کردن , روياندن , عمل آوردن , زياد شدن , رويانيدن , رشد و نمود کردن , روييدن , رستن , نمو کردن , سبز شدن , عمل آمدن , نمو دادن

grow a beard : ريش گذاشتن

grow beard : ريش گذاشتن

grow big : گنده شدن

grow in size : وسعت يافتن

grow leaves : برگ درآوردن

grow old : پير شدن

grow up : بزرگ شدن , نشو و نما کردن

growing : روينده , نشو , راشد , افزاينده , روييدني

growl : خرخر کردن

grown : رشد کرده , پرورش داده , رسته , روئيده , رسيده , سبز شده , جوانه زده

growth : گوشت زيادي , نمو , افزايش , نماء , رشد , نشو , رويش

growth and increase : نشو و نما

grubby : کرم خورده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش: كاربردها
بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
کتاب کامل و کاربردی پیگ رانی
روش تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها
بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش
مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری
بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی