لغات مشابه
grueling : فرساينده

gruesome : وحشت آور , نفرت انگيز

gruiforms : درناسانان

grumble : غنده زدن , غر زدن , غرغر کردن , غرولند کردن , قر زدن , ژکيدن , غر

grumbler : غرغرو

grumbling : غرغر , غرولند , لندلند , غنده

grummet : شاگرد خانه

grumpiness : بد خلقي

grumpy : بد اخلاق , بد خو , بد خلق

grunet : سرخ ماهي

grunge : عداوت

guano : کود چلغوزي

guarantee : مظمون له , تعهد دادن , ضامن کردن , التزام , تضمين کردن , تعهد , ضمانت , گارانتي , تضمين , تامين دادن

guaranteed : مضمون له , ضمانتي

guarantor : پابندان , ضمانت کننده

guard : گارد , پاس دادن , سپر کردن , مامورانتامات , نگاهبان , مامور گارد , پاسداري کردن , نگهباني کردن , پاسدار , نگهباني دادن , نگهبان , مراقبت کردن

guarded : ضامندار , محروس , محروسه

guardhouse : پاسدارخانه

guardian : متکفل , سرپرست , قيم

Guardian Council : شوراي نگهبان

guardianless : بي سرپرست

guardianship : قيموميت , سرپرستي

guarding : مراقبت , نگهباني , پاسباني , پاسداري

guarding of the frontiers : مرزباني

guardroom : اطاق کشيک

Guatemala : گواتمالا

gubernatorial : وابستهبهفرماندار

Gudarz : گودرز

gudgeon : وسيله تطميع

guerdon : مشتلغ

guerrilla : چريکي , چريک

guess : حدس , حدس زدن

guest : ميهمان , مهمان , ضيف , مسکن گزيدن

guest room : اطاق پذيرايي , اتاق پذيرايي

guffaw : قاه قاه , خنده بلند

guidance : رهنمايي , هدايت , دلالت , راهنماي , رهنمود , راهنمايي

guide : راهنمايي کردن , راهنما , راهبر , هدايت کردن , ارشاد کردن , راه نما , هادي , دلالت داشتن

guidebook : کتاب راهنما

guideline : راهبرد , رهنمون

guiding : ارشاد , راه نما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: