لغات مشابه
grumble : غنده زدن , غر زدن , غرغر کردن , غرولند کردن , قر زدن , ژکيدن , غر

grumbler : غرغرو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: