لغات مشابه
half and half : نصفا نصف

half blood : ناتني

half brother : ناتني

half cooked : نيم پخته , نيم پز کردن

half dead : نيم جان

half dome : نيم تاق

half finished : نصفه کاره

half knot : گره خفتي

half length : نصف درازا

half mast : نيم افراشتن

half moon : زن قحبه

half open : نيم باز

half opened : نيم باز

half raised : نيم خيز

half sister : خواهر ناتني

half slip : زير پيراهني

half sole : نيم تخت زدن , نيم تخت انداختن

half time : نيم وقت

half burnt : نيمسوز

half conscious : نيمه بيهوش

half shaft : پولوس

half sister : خواهر انده

halfsister : ناخواهري

halfway : نيمه راه , نصفه کاره

Halimeh : حليمه

Halimeh Khatun : حليمهخاتون

halitosis : گند دهان

hall : سالن , دالان , سرسرا , طالار , هال , دالان سرپوشيده

halliard : طناب پرچم

Halloween : هالووين , شب اولياء

hallucinate : هذيان گفتن , هذياني گفتن

hallucination : توهم

hallucinatory : توهمي

hallucinosis : توهم گير کردگي

hallucinous : هذيان آور

halo : هاله , هآاله بستن

halsie : جنگ ودعوا

halt : ايست کردن , متوقف کردن , ايست دادن , مکث , توقف , متوقف نمودن , لنگر انداختن , ايست

halted : متوقف

halter : مهار کردن , مهار

halting : غير مداوم , سکته دار

haltingly : لنگان لنگان

halve : دو نصف کردن , دو نيم کردن

halving : مناسفه

halyard : طناب پرچم

ham fisted : سنگين دست

ham handed : سنگين دست

Hama : حماء

Hamadan : همدان

Hamadanian : همداني

hamadryad : (افسانه يونان )حورى جنگلى

hamartophobia : روانشناسى : گناه هراسى

Hamas : حماس

hamate : چنگ دار،بشکل قلاب ،قلابى

hamated : چنگک دار،قلاب دار

hamatum : (تش ).استخوان چنگکى رديف دوم مچ دست پستانداران

Hamburg : هامبورگ

hamburger : همبرگر , همبورگر

hame : چوب خاموت ،چوب گردنى اسپ ،چوب گردن گير

Hamed : حامد

Hamed Karzai : حامد کرزي

Hami : هامي

Hamid : حميد

Hamid Reza : حميدرضا

Hamideh : حميده

hamiform : قلاب مانند،چنگکى

hamite : زاده حام ،از نسل حام ،زنگى سياه افريقايى ،مصرى

hamitic : مربوط به نژاد حام

hamito semitic : از نژاد حامى وسامى

hamlet : دهکده ،دهى که در ان کليسا نباشد،نام قهرمان ونمايشنامه تراژدى شکسپير

hammer : ضربت زدن , چکش زدن , سخت کوشيدن , چکش , پتک , پتک زدن , با چکش زدن

hammer and sickle : داس وچکش

hammer and tongs : باخشونت وشدت عمل بسيار

hammer beam : تير يا دستک پاچه بند،(اصطلاح خرپاکوبى تهران)

hammer crusher : علوم مهندسى : دستگاه سنگ شکن نوع چکشى

hammer drill : علوم مهندسى : سوراخ کن ضربه اى

hammer handle : دسته چکش

hammer pane : علوم مهندسى : سر پهن چکش

hammer test : علوم مهندسى : ازمايش سقوطى

hammer throw : ورزش : پرتاب چکش

hammer thrower : ورزش : پرتابگر چکش

hammer cloth : ديزپرده( ديزدرترکى زانوراگويند)

hammer hard : چکش خورده ،چکشى ،سخت

hammer harden : چکشى کردن ،باچکش سخت کردن

hammer head : سرچکش ،نام برخى مرغان وماکيان که سرشان ماننداست به چکش

hammer headed : داراى سرى مانندسرچکش ،کودن ،کله خشک

hammerhead : سرچکش

hammering : معمارى : چکش کارى

hammerless : بى چخماق ،سوزنى

hammerlock : دست بند مجرمين

hammerman : معمارى : چکش کار

hammersmith : چکش کار( چون اهنگرومانندان)

hammock : بانوج

hammock stowers : علوم دريايى : ننو جمع کنها

hammock chair : صندلى راحتى تاشوکه پشت ان پارچه ايست

hammy : پرگوشت ،فربه ،بى مزه

hamous : قلابى ،سرکج

Hamoy : هاموي

hamp shire : (ج.ش ).نژاد خوک سياه امريکايى

hamper : بي نتيجه کردن

hamshackle : سروپا( ى اسب ) رابهم بستن

Hamshahri : همشهري

hamster : (ج.ش ).موش بزرگ)Cricetus(

hamstring : (تش ).زردپى طرفين حفره پشت زانو،عضلات عقب ران ،زردپى ،زانوى کسيرا بريدن ،فلج کردن

hamstring pull : ورزش : کشيدگى عضله پشت ران

hamulus : قلاب کوچک

Hamze : حمزه

Han Dun Nunh : هان دونگ نانگ

Hanan Ghashravi : حنان قشراوي

hand : يک وجب , عقربک , چنگ , عقربه , آويزان شدن , دست

hand advance : الکترونيک : ميزان کردن دستى

hand and foot : کاملا،کلا،تماما

hand and glove : )hand in glove(خيلى صميمى ،خيلى نزديک ،دوست يک دل ويکزبان ،دوست همراز

hand anvil : سندان چه

hand augger : معمارى : مته دستى

hand bag : کيف سفرى ،کيف دستى خانم ها

hand balance : ورزش : بالانس روى دست

hand basin : لگن دست شويى

hand bomb : بمب دستي

hand brake : علوم مهندسى : ترمز دستى

hand brake lever : علوم مهندسى : اهرم ترمز دستى

hand cable winch : علوم مهندسى : جراثقال دستى

hand calculator : کامپيوتر : ماشين حساب دستى

hand combat : جنگ تن به تن

hand drill : علوم مهندسى : مته دستى

hand extinguisher : علوم دريايى : کپسول اتش نشانى

hand forming : علوم هوايى : شکل دادن فلزات تورق پذير با ابزارهاى دستى و بلوکهاى دقيق

hand glass : ساعت شني

hand glider : ورزش : هواپيماى بى موتور کوچک که خلبان از ان اويزان مى شود

hand grenade : علوم نظامى : نارنجک دستى

hand guards : ورزش : کف بند

hand held : علوم نظامى : دستى

hand held computer : کامپيوتر : کامپيوتر دستى

hand in glove : )hand and glove(خيلى صميمى ،خيلى نزديک ،دوست يک دل ويکزبان ،دوست همراز

hand in hand : دست دردست يکديگر،دست بدست

hand knife : خوش بافت

hand lade : علوم مهندسى : پاتيل دستى

hand lever operated grease gun : علوم مهندسى : تلمبه دستى گريس

hand made brick : معمارى : اجر ساخته شده با قالب دستى

hand maid : کلفت ،پيشخدمت زن ،مستخدمه

hand me down : (ز.ع -.امر ).لباس ارزان ودوخته ،ارزان

hand mill : دستاس

hand molding : علوم مهندسى : قالبريزى دستى

hand of a watch : عقربک

hand on : تسليم کردن ،پى درپى وبتواتر چيزى را رساندن

hand over fist : بسرعت وبمقدار زياد

hand packed rockfill : معمارى : سنگريز دستچينى

hand placed rock (am) : معمارى : سنگفرش فکافته

hand reamer : علوم مهندسى : کوبه دستى

hand receipt : علوم نظامى : رسيد دستى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری