لغات مشابه
hand barrow : خاک کش دستى

hand fed : دست پرورده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: