لغات مشابه
hand glass : ساعت شني

hand glider : ورزش : هواپيماى بى موتور کوچک که خلبان از ان اويزان مى شود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: