لغات مشابه
hand glass : ائينه کوچک دسته دار،ذره بين

hand inhand poition : ورزش : رقص در حالتى که بدن هر دو رقصنده به يک سمت است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: