لغات مشابه
hand in hand : دست دردست يکديگر،دست بدست

hand knife : خوش بافت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: