لغات مشابه
hand me down : (ز.ع -.امر ).لباس ارزان ودوخته ،ارزان

hand mill : دستاس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: