لغات مشابه
hand mill : دستاس

hand molding : علوم مهندسى : قالبريزى دستى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: