لغات مشابه
hand screw press : علوم مهندسى : پرس پيحى دستى

hand selector switch : علوم مهندسى : سوئيچ سلکتور دستى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: