لغات مشابه
hand tailored : دست دوز

hand to mouth reaction : روانشناسى : واکنش دست به دهان بردن

hand tool : دست افزار،ابزاردست ،افزاردست

handbag : کيف دستي

handball : هندبال

handbandage : ورزش : بانداژ دست

handbarrow : زنبه خاک کشى دستى

handbell : زنگ دستى

handbill : اگهى دستى ،اعلانى که بدست مردم ميدهند

handbook : رساله , کتاب راهنما , کتاب مرجع

handbow : ورزش : کمان تيراندازى

handbreadth : باندازه کف دست ،پهناى دست

handcar : چهارچرخه کوچکى که بوسيله دست يا موتور کوچکى روى خط اهن حرکت ميکند

handcart : چرخ دستي

handclasp : )handshake(دست زدن ،دست دادن

handcraft : صنايع يدي , هنردستي

handcuff : دستبند زدن , دستبند , بخو

handed : دست دار،تهى دست ،دست و دل باز،با سخاوت

handed down : قانون ـ فقه : به تواتر رسيدن

handfast : دست نامزدى ،پيمان عروسى بستن با،حلقه ،چسبيدن ،دستبند يا بخوزدن

handful : مشتواره , مشتي , مشت

handgrip : دستگيره ،محل دست گرفتن( مانند دسته شمشير)،جنگ دست به يقه ،دست بگريبان

handhold : گيره دستي

handicap : فلج , معلول , آوانس

handicap stake : ورزش : مسابقه اى که مبلغ شرطبندى از صاحبان اسبهاست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 460 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 460 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5ccb0a4dfb0840cfe4e6ce634f7c5e8ffa8a1473', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4YGdVSpHy53QWt0cCURzCHOv8y69XN0vbt2CN5nX";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"hand staff";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"دسته خرمن کوب ،چوبدستى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=hand-staff";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861457;s:1:"c";i:1537861457;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5ccb0a4dfb0840cfe4e6ce634f7c5e8ffa8a1473', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4YGdVSpHy53QWt0cCURzCHOv8y69XN0vbt2CN5nX";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"hand staff";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"دسته خرمن کوب ،چوبدستى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=hand-staff";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861457;s:1:"c";i:1537861457;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5ccb0a4dfb0840cfe4e6ce634f7c5e8ffa8a1473', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4YGdVSpHy53QWt0cCURzCHOv8y69XN0vbt2CN5nX";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"hand staff";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"دسته خرمن کوب ،چوبدستى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=hand-staff";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861457;s:1:"c";i:1537861457;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5ccb0a4dfb0840cfe4e6ce634f7c5e8ffa8a1473', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4YGdVSpHy53QWt0cCURzCHOv8y69XN0vbt2CN5nX";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"hand staff";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"دسته خرمن کوب ،چوبدستى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=hand-staff";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861457;s:1:"c";i:1537861457;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58