لغات مشابه
hand tailored : دست دوز

hand to mouth reaction : روانشناسى : واکنش دست به دهان بردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: