لغات مشابه
hand wheel : علوم مهندسى : چرخ دستى

hand ball : توپ بازى با دست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: