لغات مشابه
handbill : اگهى دستى ،اعلانى که بدست مردم ميدهند

handbook : رساله , کتاب راهنما , کتاب مرجع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: