لغات مشابه
handcraft : صنايع يدي , هنردستي

handcuff : دستبند زدن , دستبند , بخو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: