لغات مشابه
handhold : گيره دستي

handicap : فلج , معلول , آوانس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: