لغات مشابه
hardiness : سختى ،قساوت

hardliner : تندرو

hardly : بسختي

hardly earned money : پول سخت بدست امده

hardly ever : به ندرت

hardness : صلابت , سختي , سفتي , صعوبت

hardness of water : معمارى : سختى اب

hardness test : علوم مهندسى : ازمايش سختى

hardness tester : علوم مهندسى : ازمايش کننده يا تستر سختى

hardness testing machine : علوم مهندسى : دستگاه ازمايش سختى

hardpan : زمين سفت ،خاک سفت

hards : پس مانده کتان ياشاهدانه ،پس مانده

hardscrabble : سخت مشغول

hardshell : سخت پوست ،کاسه دار،سخت در رعايت ايين دينى

hardship : مرارت , عسرت , دشواري , مشقت , مصيبت , تعب , تنگي , محنت , ذلت

Hardship : بی نوایی

Hardship : بی نوایی

hardship clause : قانون ـ فقه : شرط عسر و حرج

hardships : شدائد

hardtop : اتومبيلى شبيه اتوميل هاى کروکى که داراى سقف سخت فلزى ميباشد،ماشين سقف دار

hardware check : کامپيوتر : مقابله سخت افزارى

hardware configuration : کامپيوتر : پيکربندى سخت افزار

hardware dependent : کامپيوتر : وابستگى سخت افزارى

hardware description language : کامپيوتر : زبان تشريع سخت افزارى

hardware key : کامپيوتر : کليد سخت افزارى

hardware monitor : کامپيوتر : مبصر سخت افزارى

hardware platform : کامپيوتر : پايگاه سخت افزار

hardware reset : کامپيوتر : باز راه اندازى سخت افزارى

hardware resources : کامپيوتر : منابع سخت افزارى

hardware specialist : کامپيوتر : متخصص سخت افزار

hardwareman : اهن الات فروش ،فروشنده افزارواسباب فلزى

hardwater : زيست شناسى : سختاب

hardwood fiber : علوم مهندسى : فيبر از چوب جنگلى

hardworking : پر کار , زحمتکش

hardy : جسور،متهور،دلير نما،پرطاقت ،بادوام

hare : خرگوش , دراز گوش , گوشت خرگوش

hare and hounds : بازى اى که دوتن بنام خرگوش ازپيش دويده خرده هاى کاغذبرزمين م

hare brained : سبک مغز

hare lip : لب خرگوشي

hare sighted : نزديک بين ،کوتاه بين

hare bell : سنبل کوهى

hare hearted : بزدل

harebell : (گ.ش ).گل استکانى گرد

harelip : لب شکري

harelipped : لب شکرى

harem : حرم , حرمسرا

harem skirt : شلوار گشادزنانه

hares ear : خبرالله

haricot : خوراک راگو با لوبيا سبز،دانه هاى رسيده يانارس لوبياى سبز

hariequin : لوده ،دلقک ،نوعى سگ کوچک خالدار

harizontal cut : علوم دريايى : - cross cut

hark : تعليم از راه گوش دادن ،گوش دادن( به)،استماع کردن ،(انگليس )نجوا کردن

hark back : برگشتن ،بازگشت ،عطف کردن

harkee : گوش بده

harken : = hearken

harl : ريشه ،پر

harlepuinade : لودگى ،حقه بازى ،نمايش لال بازى ودلقک بازى

harlequin : لوده اى که درنمايش هاولال بازى هاجامه رنگارنگ ميپوشد،مسخره

harlequinade : بخشى ازنمايش يالال بازى که لوده دران بازى ميکند،لودگى

harlot : فاسد الاخلاق

harlotry : فاحشگي

harm : گزند , صدمه , آسيب , مضرت , بدخدمت کردن , مظرت , صدمه زدن , آسيب زدن , آزار , گزند رساندن , ضرر

harmattan : بادخشک زمستانى سواحل غربى افريقا

harmavoidance : روانشناسى : اسيب گريزى

harmed : آسيب ديده

harmful : زيانبار , زيانبخش , مخربي , مضر , زيانرسان , موذيانه , موذي , پرگزند

harmfully : بطور مضر يا موذى

harmfulness : زيان رسانى ،صدمه ،مضرت

harmless : بيگزند , بي آزار , بي ضرر , کم آزار

harmlessly : بى انکه اسيبى رساند،بدون صدمه ،بطوربى اذيت

harmlessness : بى زيانى ،بى ضررى

harmonic : موزون , هارمونيک

harmonic analysis : (ر ).تحليل توافقى ياتصاعد توافقى

harmonic content : الکترونيک : مانده هارمونيک

harmonic distortion : الکترونيک : اغتشاش هارمونيک

harmonic oscillator : شيمى : نوسانگر هماهنگ

harmonic selective ringing : الکترونيک : تلفن اختصاصى همساز

harmonica : ساز دهني , سازدهني

harmonicon : سازدهنى

harmonics : همسازها

harmonious : همساز

harmoniously : بطور موزون يا خوش اهنگ ،بطور موافق

harmonist : موسيقي دان

harmonistic : تطبيقى

harmonium : گارمن

harmonization : هم اهنگ سازى

harmonize : هم آهنگ شدن , متناسب بودن , موافق کردن

harmonometer : الت سنجش هم اهنگى صداها،توافق سنج

harmony : همسازي , توازن , هارموني , هم آهنگي , همگيني

Harmony : سازگار

Harmony : سازگار

harmotome : (مع ).سيليکات ابدار الومينيوم وباريم که بلورهاى ان بصورت جفت وصليبى برنگهاى مختلف يافت ميشود

harness : دهنه , تارکش , افسار زدن , افسار کردن , زين و برگ کردن

harness race : ورزش : مسابقه ارابه رانى

harness racing : ورزش : ارابه رانى تک اسبه

Haron : هارون

harp : بربط

harp aerial : الکترونيک : انتن بادبزنى

harped : چنگ زدن

harper : چنگزن

harpist : چنگ زن

harpoon : نيزه ،زوبين مخصوص صيد نهنگ ،نيشتر

harpoon gun : زوبين انداز

harpsichord : (مو ).نوعى چنگ که مانند پيانوبشکل ميز است

harpy : (افسانه )جانورى که تن ورخسار زن وبال وچنگال مرغ را داشته ،ادم درنده خو

harpy eagle : دال بزرگ ونيرومند درامريکاى جنوبى ،شاه دال ،شاه کرکس

harquebus : تفنگ شمخال ،شمخال

harquebusier : شمخال دار

harridan : زن شرير

harrier : ويران کننده

harrod domar equation : بازرگانى : ديگرى دومار از امريکا که در زمينه تحليلهاى فرايند رشد کار کرده اند گرفته شده است.

harrow : خيش شدن , مسلفه , کلوخ شکن

harrow (to) : معمارى : ماله کشيدن

harrower : شانه زن ،زمين صاف کن

harrowing : دلخراش ،جان ازار

harry : غارت کردن ،چاپيدن ،لخت کردن ،ويران کردن ،ازردن ،بستوه اوردن

Harry Kent Powel : هري کنت پاول

harsh : تند , تند زبان , درشت

Harsh : تند

Harsh : تند

harsh tempered : درشت خو

harsh usage : بدرفتارى ،تندى

harshen : سخت وخشن کردن يا شدن

harshly : به درشتى ،به خشونت

harshness : تندي , گوشخراشي , تشدد

hart wort : انجدان رومى

hartebeest : (ج.ش ).بزکوهى افريقايى

hartley oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور هارتلى

hartree equation : شيمى : معادله هارترى

hartree theory : شيمى : نظريه هارترى

hartree fock approximation : شيمى : ضريب هارترى - فوک

harts tongue : سقلوفندريون

hartshorn : (ش ).کربنات امونيوم ،(گ.ش ).بارهنگ ،شاخ گوزن ماده

harum scarum : لا ابالي

harum scarum : (ادم ) بى پروا،ادم لا ابالى

haruspex : (روم قديم )فالگير،غيبگو،(م.ل ).روده بين

haruspication : فالگيرى ،غيبگويى ،کهانت

haruspicy : غيبگويى ،فالگيرى

Harvard : هاروارد

harvest : درو کردن , درو , پايان درو , خرمن , حصاد , وقت خرمن , هنگام درو , درويدن

Harvest : درو کردن

Harvest : درو کردن

harvest : محصول ،هنگام درو،وقت خرمن ،نتيجه ،حاصل ،درو کردن وبرداشتن

harvest festival : جشن سپاسگزارى هنگام درو)

harvest home : پايان درو

harvest moon : بدر،ماه شب چهارده

harvest mouse : يکجورموش که درساقه هاى گندم لانه ميکند،موش خرمن

harvest man : دروگر،خرمن جمع کن

harvester : دروگر

harvesting : قانون ـ فقه : مساقات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طرح درس - جامعه شناسی
طرح درس روزانه جامعه شناسی
عدالت اجتماعی
علل بزهکاری
علل پیدایش و تداوم اعتیاد
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
عوامل پیشرفت فرد و جامعه
عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر
تحقیق فرار از خانه
فرار مغزها و نظریه كوچ مجازی
دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش
توقیف اموال فکری
تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن