لغات مشابه
hardscrabble : سخت مشغول

hardshell : سخت پوست ،کاسه دار،سخت در رعايت ايين دينى

hardship : مرارت , عسرت , دشواري , مشقت , مصيبت , تعب , تنگي , محنت , ذلت

Hardship : بی نوایی

Hardship : بی نوایی

hardship clause : قانون ـ فقه : شرط عسر و حرج

hardships : شدائد

hardtop : اتومبيلى شبيه اتوميل هاى کروکى که داراى سقف سخت فلزى ميباشد،ماشين سقف دار

hardware check : کامپيوتر : مقابله سخت افزارى

hardware configuration : کامپيوتر : پيکربندى سخت افزار

hardware dependent : کامپيوتر : وابستگى سخت افزارى

hardware description language : کامپيوتر : زبان تشريع سخت افزارى

hardware key : کامپيوتر : کليد سخت افزارى

hardware monitor : کامپيوتر : مبصر سخت افزارى

hardware platform : کامپيوتر : پايگاه سخت افزار

hardware reset : کامپيوتر : باز راه اندازى سخت افزارى

hardware resources : کامپيوتر : منابع سخت افزارى

hardware specialist : کامپيوتر : متخصص سخت افزار

hardwareman : اهن الات فروش ،فروشنده افزارواسباب فلزى

hardwater : زيست شناسى : سختاب

hardwood fiber : علوم مهندسى : فيبر از چوب جنگلى

hardworking : پر کار , زحمتکش

hardy : جسور،متهور،دلير نما،پرطاقت ،بادوام

hare : خرگوش , دراز گوش , گوشت خرگوش

hare and hounds : بازى اى که دوتن بنام خرگوش ازپيش دويده خرده هاى کاغذبرزمين م

hare brained : سبک مغز

hare lip : لب خرگوشي

hare sighted : نزديک بين ،کوتاه بين

hare bell : سنبل کوهى

hare hearted : بزدل

harebell : (گ.ش ).گل استکانى گرد

harelip : لب شکري

harelipped : لب شکرى

harem : حرم , حرمسرا

harem skirt : شلوار گشادزنانه

hares ear : خبرالله

haricot : خوراک راگو با لوبيا سبز،دانه هاى رسيده يانارس لوبياى سبز

hariequin : لوده ،دلقک ،نوعى سگ کوچک خالدار

harizontal cut : علوم دريايى : - cross cut

hark : تعليم از راه گوش دادن ،گوش دادن( به)،استماع کردن ،(انگليس )نجوا کردن

hark back : برگشتن ،بازگشت ،عطف کردن

harkee : گوش بده

harken : = hearken

harl : ريشه ،پر

harlepuinade : لودگى ،حقه بازى ،نمايش لال بازى ودلقک بازى

harlequin : لوده اى که درنمايش هاولال بازى هاجامه رنگارنگ ميپوشد،مسخره

harlequinade : بخشى ازنمايش يالال بازى که لوده دران بازى ميکند،لودگى

harlot : فاسد الاخلاق

harlotry : فاحشگي

harm : گزند , صدمه , آسيب , مضرت , بدخدمت کردن , مظرت , صدمه زدن , آسيب زدن , آزار , گزند رساندن , ضرر

harmattan : بادخشک زمستانى سواحل غربى افريقا

harmavoidance : روانشناسى : اسيب گريزى

harmed : آسيب ديده

harmful : زيانبار , زيانبخش , مخربي , مضر , زيانرسان , موذيانه , موذي , پرگزند

harmfully : بطور مضر يا موذى

harmfulness : زيان رسانى ،صدمه ،مضرت

harmless : بيگزند , بي آزار , بي ضرر , کم آزار

harmlessly : بى انکه اسيبى رساند،بدون صدمه ،بطوربى اذيت

harmlessness : بى زيانى ،بى ضررى

harmonic : موزون , هارمونيک

harmonic analysis : (ر ).تحليل توافقى ياتصاعد توافقى

harmonic content : الکترونيک : مانده هارمونيک

harmonic distortion : الکترونيک : اغتشاش هارمونيک

harmonic oscillator : شيمى : نوسانگر هماهنگ

harmonic selective ringing : الکترونيک : تلفن اختصاصى همساز

harmonica : ساز دهني , سازدهني

harmonicon : سازدهنى

harmonics : همسازها

harmonious : همساز

harmoniously : بطور موزون يا خوش اهنگ ،بطور موافق

harmonist : موسيقي دان

harmonistic : تطبيقى

harmonium : گارمن

harmonization : هم اهنگ سازى

harmonize : هم آهنگ شدن , متناسب بودن , موافق کردن

harmonometer : الت سنجش هم اهنگى صداها،توافق سنج

harmony : همسازي , توازن , هارموني , هم آهنگي , همگيني

Harmony : سازگار

Harmony : سازگار

harmotome : (مع ).سيليکات ابدار الومينيوم وباريم که بلورهاى ان بصورت جفت وصليبى برنگهاى مختلف يافت ميشود

harness : دهنه , تارکش , افسار زدن , افسار کردن , زين و برگ کردن

harness race : ورزش : مسابقه ارابه رانى

harness racing : ورزش : ارابه رانى تک اسبه

Haron : هارون

harp : بربط

harp aerial : الکترونيک : انتن بادبزنى

harped : چنگ زدن

harper : چنگزن

harpist : چنگ زن

harpoon : نيزه ،زوبين مخصوص صيد نهنگ ،نيشتر

harpoon gun : زوبين انداز

harpsichord : (مو ).نوعى چنگ که مانند پيانوبشکل ميز است

harpy : (افسانه )جانورى که تن ورخسار زن وبال وچنگال مرغ را داشته ،ادم درنده خو

harpy eagle : دال بزرگ ونيرومند درامريکاى جنوبى ،شاه دال ،شاه کرکس

harquebus : تفنگ شمخال ،شمخال

harquebusier : شمخال دار

harridan : زن شرير

harrier : ويران کننده

harrod domar equation : بازرگانى : ديگرى دومار از امريکا که در زمينه تحليلهاى فرايند رشد کار کرده اند گرفته شده است.

harrow : خيش شدن , مسلفه , کلوخ شکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی bad mood , معنی bad nip , معنی bad omen , معنی bad page break , معنی bad principled , معنی bad reputation , معنی bad situation , معنی bad smell , معنی bad taste , معنی bad temper , معنی bad tempered , معنی bad temperedness , معنی bad hearted , معنی bad tempered , معنی Badakhshan , معنی bade , معنی badge , معنی badge reader , معنی badger , معنی Badgheis , معنی badinage , معنی badland , معنی badlangvage , معنی badly , معنی badly built , معنی badminton , معنی badness , معنی Badr , معنی baet , معنی baeyer strain theory , معنی baeyer test , معنی baffing wind , معنی baffle , معنی baffle area , معنی baffle platform , معنی bafflement , معنی baffler , معنی baffling wind , معنی baffy , معنی bag , معنی bag check , معنی bag limit , معنی bag of musk , معنی bagasse , معنی bagatelle , معنی bagel , معنی bagful , معنی Baggage , معنی baggage , معنی Baggage , معنی bagger my neihbour trade palicy , معنی baggily , معنی bagginess , معنی bagging , معنی baggy , معنی Baghdad , معنی Bagher , معنی Bagher Al Hakim , معنی bagman , معنی bagnio , معنی bagpipe , معنی bagpiper , معنی bagworm , معنی bah , معنی Bahai , معنی Bahaism , معنی bahaist , معنی bahama islands , معنی Bahamin , معنی Bahar , معنی Baharak , معنی Bahareh , معنی Bahman , معنی Bahrain , معنی Bahrainian , معنی Bahram , معنی bail , معنی bail credit , معنی bail lock , معنی bail up , معنی bailable , معنی bailee , معنی bailer , معنی bailey , معنی bailey bridge , معنی bailie , معنی bailiff , معنی bailiwick , معنی bailment of a capital ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز