لغات مشابه
hardscrabble : سخت مشغول

hardshell : سخت پوست ،کاسه دار،سخت در رعايت ايين دينى

hardship : مرارت , عسرت , دشواري , مشقت , مصيبت , تعب , تنگي , محنت , ذلت

Hardship : بی نوایی

Hardship : بی نوایی

hardship clause : قانون ـ فقه : شرط عسر و حرج

hardships : شدائد

hardtop : اتومبيلى شبيه اتوميل هاى کروکى که داراى سقف سخت فلزى ميباشد،ماشين سقف دار

hardware check : کامپيوتر : مقابله سخت افزارى

hardware configuration : کامپيوتر : پيکربندى سخت افزار

hardware dependent : کامپيوتر : وابستگى سخت افزارى

hardware description language : کامپيوتر : زبان تشريع سخت افزارى

hardware key : کامپيوتر : کليد سخت افزارى

hardware monitor : کامپيوتر : مبصر سخت افزارى

hardware platform : کامپيوتر : پايگاه سخت افزار

hardware reset : کامپيوتر : باز راه اندازى سخت افزارى

hardware resources : کامپيوتر : منابع سخت افزارى

hardware specialist : کامپيوتر : متخصص سخت افزار

hardwareman : اهن الات فروش ،فروشنده افزارواسباب فلزى

hardwater : زيست شناسى : سختاب

hardwood fiber : علوم مهندسى : فيبر از چوب جنگلى

hardworking : پر کار , زحمتکش

hardy : جسور،متهور،دلير نما،پرطاقت ،بادوام

hare : خرگوش , دراز گوش , گوشت خرگوش

hare and hounds : بازى اى که دوتن بنام خرگوش ازپيش دويده خرده هاى کاغذبرزمين م

hare brained : سبک مغز

hare lip : لب خرگوشي

hare sighted : نزديک بين ،کوتاه بين

hare bell : سنبل کوهى

hare hearted : بزدل

harebell : (گ.ش ).گل استکانى گرد

harelip : لب شکري

harelipped : لب شکرى

harem : حرم , حرمسرا

harem skirt : شلوار گشادزنانه

hares ear : خبرالله

haricot : خوراک راگو با لوبيا سبز،دانه هاى رسيده يانارس لوبياى سبز

hariequin : لوده ،دلقک ،نوعى سگ کوچک خالدار

harizontal cut : علوم دريايى : - cross cut

hark : تعليم از راه گوش دادن ،گوش دادن( به)،استماع کردن ،(انگليس )نجوا کردن

hark back : برگشتن ،بازگشت ،عطف کردن

harkee : گوش بده

harken : = hearken

harl : ريشه ،پر

harlepuinade : لودگى ،حقه بازى ،نمايش لال بازى ودلقک بازى

harlequin : لوده اى که درنمايش هاولال بازى هاجامه رنگارنگ ميپوشد،مسخره

harlequinade : بخشى ازنمايش يالال بازى که لوده دران بازى ميکند،لودگى

harlot : فاسد الاخلاق

harlotry : فاحشگي

harm : گزند , صدمه , آسيب , مضرت , بدخدمت کردن , مظرت , صدمه زدن , آسيب زدن , آزار , گزند رساندن , ضرر

harmattan : بادخشک زمستانى سواحل غربى افريقا

harmavoidance : روانشناسى : اسيب گريزى

harmed : آسيب ديده

harmful : زيانبار , زيانبخش , مخربي , مضر , زيانرسان , موذيانه , موذي , پرگزند

harmfully : بطور مضر يا موذى

harmfulness : زيان رسانى ،صدمه ،مضرت

harmless : بيگزند , بي آزار , بي ضرر , کم آزار

harmlessly : بى انکه اسيبى رساند،بدون صدمه ،بطوربى اذيت

harmlessness : بى زيانى ،بى ضررى

harmonic : موزون , هارمونيک

harmonic analysis : (ر ).تحليل توافقى ياتصاعد توافقى

harmonic content : الکترونيک : مانده هارمونيک

harmonic distortion : الکترونيک : اغتشاش هارمونيک

harmonic oscillator : شيمى : نوسانگر هماهنگ

harmonic selective ringing : الکترونيک : تلفن اختصاصى همساز

harmonica : ساز دهني , سازدهني

harmonicon : سازدهنى

harmonics : همسازها

harmonious : همساز

harmoniously : بطور موزون يا خوش اهنگ ،بطور موافق

harmonist : موسيقي دان

harmonistic : تطبيقى

harmonium : گارمن

harmonization : هم اهنگ سازى

harmonize : هم آهنگ شدن , متناسب بودن , موافق کردن

harmonometer : الت سنجش هم اهنگى صداها،توافق سنج

harmony : همسازي , توازن , هارموني , هم آهنگي , همگيني

Harmony : سازگار

Harmony : سازگار

harmotome : (مع ).سيليکات ابدار الومينيوم وباريم که بلورهاى ان بصورت جفت وصليبى برنگهاى مختلف يافت ميشود

harness : دهنه , تارکش , افسار زدن , افسار کردن , زين و برگ کردن

harness race : ورزش : مسابقه ارابه رانى

harness racing : ورزش : ارابه رانى تک اسبه

Haron : هارون

harp : بربط

harp aerial : الکترونيک : انتن بادبزنى

harped : چنگ زدن

harper : چنگزن

harpist : چنگ زن

harpoon : نيزه ،زوبين مخصوص صيد نهنگ ،نيشتر

harpoon gun : زوبين انداز

harpsichord : (مو ).نوعى چنگ که مانند پيانوبشکل ميز است

harpy : (افسانه )جانورى که تن ورخسار زن وبال وچنگال مرغ را داشته ،ادم درنده خو

harpy eagle : دال بزرگ ونيرومند درامريکاى جنوبى ،شاه دال ،شاه کرکس

harquebus : تفنگ شمخال ،شمخال

harquebusier : شمخال دار

harridan : زن شرير

harrier : ويران کننده

harrod domar equation : بازرگانى : ديگرى دومار از امريکا که در زمينه تحليلهاى فرايند رشد کار کرده اند گرفته شده است.

harrow : خيش شدن , مسلفه , کلوخ شکن

harrow (to) : معمارى : ماله کشيدن

harrower : شانه زن ،زمين صاف کن

harrowing : دلخراش ،جان ازار

harry : غارت کردن ،چاپيدن ،لخت کردن ،ويران کردن ،ازردن ،بستوه اوردن

Harry Kent Powel : هري کنت پاول

harsh : تند , تند زبان , درشت

Harsh : تند

Harsh : تند

harsh tempered : درشت خو

harsh usage : بدرفتارى ،تندى

harshen : سخت وخشن کردن يا شدن

harshly : به درشتى ،به خشونت

harshness : تندي , گوشخراشي , تشدد

hart wort : انجدان رومى

hartebeest : (ج.ش ).بزکوهى افريقايى

hartley oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور هارتلى

hartree equation : شيمى : معادله هارترى

hartree theory : شيمى : نظريه هارترى

hartree fock approximation : شيمى : ضريب هارترى - فوک

harts tongue : سقلوفندريون

hartshorn : (ش ).کربنات امونيوم ،(گ.ش ).بارهنگ ،شاخ گوزن ماده

harum scarum : لا ابالي

harum scarum : (ادم ) بى پروا،ادم لا ابالى

haruspex : (روم قديم )فالگير،غيبگو،(م.ل ).روده بين

haruspication : فالگيرى ،غيبگويى ،کهانت

haruspicy : غيبگويى ،فالگيرى

Harvard : هاروارد

harvest : درو کردن , درو , پايان درو , خرمن , حصاد , وقت خرمن , هنگام درو , درويدن

Harvest : درو کردن

Harvest : درو کردن

harvest : محصول ،هنگام درو،وقت خرمن ،نتيجه ،حاصل ،درو کردن وبرداشتن

harvest festival : جشن سپاسگزارى هنگام درو)

harvest home : پايان درو

harvest moon : بدر،ماه شب چهارده

harvest mouse : يکجورموش که درساقه هاى گندم لانه ميکند،موش خرمن

harvest man : دروگر،خرمن جمع کن

harvester : دروگر

harvesting : قانون ـ فقه : مساقات

harvestman : نوعي عنکبوت

has : دارد

has been : بوده است ،سابقا

Hasan : حسن

Hasan Ali : حسنعلي

Hasan Ali q|Zy|n : حسنعلي قاضيان

Hasan Mohammad : حسنمحمد

Hasan Reza : حسنرضا

hash : درهم کردن

hash total : کامپيوتر : جمع کل درهم

hash totals : کامپيوتر : جمع هاى کل

Hashem : هاشم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی
تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران
پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان
پاورپوینت استراتژی های توسعه سازمانی
پاورپوینت نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان
روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه
دعوای استرداد در ورشکستگی
پاورپوینت E-Commerce:The Second WaveFifth Annual Edition
داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیه و عامه )
پاورپوینت Electronic Commerce Software
پاورپوینت Electronic Commerce and Information Security
خیار شرط در عقد ضمان
پاورپوینت E-COMMERCE IN CHINA
پاورپوینت E-commerce Architecture
پاورپوینت Benefits and Barriers of E-Business in the Healthcare System
پاورپوینت Introduction to Information Security for E-Commerce
نمونه فاکتور فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران