لغات مشابه
hardware configuration : کامپيوتر : پيکربندى سخت افزار

hardware dependent : کامپيوتر : وابستگى سخت افزارى

hardware description language : کامپيوتر : زبان تشريع سخت افزارى

hardware key : کامپيوتر : کليد سخت افزارى

hardware monitor : کامپيوتر : مبصر سخت افزارى

hardware platform : کامپيوتر : پايگاه سخت افزار

hardware reset : کامپيوتر : باز راه اندازى سخت افزارى

hardware resources : کامپيوتر : منابع سخت افزارى

hardware specialist : کامپيوتر : متخصص سخت افزار

hardwareman : اهن الات فروش ،فروشنده افزارواسباب فلزى

hardwater : زيست شناسى : سختاب

hardwood fiber : علوم مهندسى : فيبر از چوب جنگلى

hardworking : پر کار , زحمتکش

hardy : جسور،متهور،دلير نما،پرطاقت ،بادوام

hare : خرگوش , دراز گوش , گوشت خرگوش

hare and hounds : بازى اى که دوتن بنام خرگوش ازپيش دويده خرده هاى کاغذبرزمين م

hare brained : سبک مغز

hare lip : لب خرگوشي

hare sighted : نزديک بين ،کوتاه بين

hare bell : سنبل کوهى

hare hearted : بزدل

harebell : (گ.ش ).گل استکانى گرد

harelip : لب شکري

harelipped : لب شکرى

harem : حرم , حرمسرا

harem skirt : شلوار گشادزنانه

hares ear : خبرالله

haricot : خوراک راگو با لوبيا سبز،دانه هاى رسيده يانارس لوبياى سبز

hariequin : لوده ،دلقک ،نوعى سگ کوچک خالدار

harizontal cut : علوم دريايى : - cross cut

hark : تعليم از راه گوش دادن ،گوش دادن( به)،استماع کردن ،(انگليس )نجوا کردن

hark back : برگشتن ،بازگشت ،عطف کردن

harkee : گوش بده

harken : = hearken

harl : ريشه ،پر

harlepuinade : لودگى ،حقه بازى ،نمايش لال بازى ودلقک بازى

harlequin : لوده اى که درنمايش هاولال بازى هاجامه رنگارنگ ميپوشد،مسخره

harlequinade : بخشى ازنمايش يالال بازى که لوده دران بازى ميکند،لودگى

harlot : فاسد الاخلاق

harlotry : فاحشگي

harm : گزند , صدمه , آسيب , مضرت , بدخدمت کردن , مظرت , صدمه زدن , آسيب زدن , آزار , گزند رساندن , ضرر

harmattan : بادخشک زمستانى سواحل غربى افريقا

harmavoidance : روانشناسى : اسيب گريزى

harmed : آسيب ديده

harmful : زيانبار , زيانبخش , مخربي , مضر , زيانرسان , موذيانه , موذي , پرگزند

harmfully : بطور مضر يا موذى

harmfulness : زيان رسانى ،صدمه ،مضرت

harmless : بيگزند , بي آزار , بي ضرر , کم آزار

harmlessly : بى انکه اسيبى رساند،بدون صدمه ،بطوربى اذيت

harmlessness : بى زيانى ،بى ضررى

harmonic : موزون , هارمونيک

harmonic analysis : (ر ).تحليل توافقى ياتصاعد توافقى

harmonic content : الکترونيک : مانده هارمونيک

harmonic distortion : الکترونيک : اغتشاش هارمونيک

harmonic oscillator : شيمى : نوسانگر هماهنگ

harmonic selective ringing : الکترونيک : تلفن اختصاصى همساز

harmonica : ساز دهني , سازدهني

harmonicon : سازدهنى

harmonics : همسازها

harmonious : همساز

harmoniously : بطور موزون يا خوش اهنگ ،بطور موافق

harmonist : موسيقي دان

harmonistic : تطبيقى

harmonium : گارمن

harmonization : هم اهنگ سازى

harmonize : هم آهنگ شدن , متناسب بودن , موافق کردن

harmonometer : الت سنجش هم اهنگى صداها،توافق سنج

harmony : همسازي , توازن , هارموني , هم آهنگي , همگيني

Harmony : سازگار

Harmony : سازگار

harmotome : (مع ).سيليکات ابدار الومينيوم وباريم که بلورهاى ان بصورت جفت وصليبى برنگهاى مختلف يافت ميشود

harness : دهنه , تارکش , افسار زدن , افسار کردن , زين و برگ کردن

harness race : ورزش : مسابقه ارابه رانى

harness racing : ورزش : ارابه رانى تک اسبه

Haron : هارون

harp : بربط

harp aerial : الکترونيک : انتن بادبزنى

harped : چنگ زدن

harper : چنگزن

harpist : چنگ زن

harpoon : نيزه ،زوبين مخصوص صيد نهنگ ،نيشتر

harpoon gun : زوبين انداز

harpsichord : (مو ).نوعى چنگ که مانند پيانوبشکل ميز است

harpy : (افسانه )جانورى که تن ورخسار زن وبال وچنگال مرغ را داشته ،ادم درنده خو

harpy eagle : دال بزرگ ونيرومند درامريکاى جنوبى ،شاه دال ،شاه کرکس

harquebus : تفنگ شمخال ،شمخال

harquebusier : شمخال دار

harridan : زن شرير

harrier : ويران کننده

harrod domar equation : بازرگانى : ديگرى دومار از امريکا که در زمينه تحليلهاى فرايند رشد کار کرده اند گرفته شده است.

harrow : خيش شدن , مسلفه , کلوخ شکن

harrow (to) : معمارى : ماله کشيدن

harrower : شانه زن ،زمين صاف کن

harrowing : دلخراش ،جان ازار

harry : غارت کردن ،چاپيدن ،لخت کردن ،ويران کردن ،ازردن ،بستوه اوردن

Harry Kent Powel : هري کنت پاول

harsh : تند , تند زبان , درشت

Harsh : تند

Harsh : تند

harsh tempered : درشت خو

harsh usage : بدرفتارى ،تندى

harshen : سخت وخشن کردن يا شدن

harshly : به درشتى ،به خشونت

harshness : تندي , گوشخراشي , تشدد

hart wort : انجدان رومى

hartebeest : (ج.ش ).بزکوهى افريقايى

hartley oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور هارتلى

hartree equation : شيمى : معادله هارترى

hartree theory : شيمى : نظريه هارترى

hartree fock approximation : شيمى : ضريب هارترى - فوک

harts tongue : سقلوفندريون

hartshorn : (ش ).کربنات امونيوم ،(گ.ش ).بارهنگ ،شاخ گوزن ماده

harum scarum : لا ابالي

harum scarum : (ادم ) بى پروا،ادم لا ابالى

haruspex : (روم قديم )فالگير،غيبگو،(م.ل ).روده بين

haruspication : فالگيرى ،غيبگويى ،کهانت

haruspicy : غيبگويى ،فالگيرى

Harvard : هاروارد

harvest : درو کردن , درو , پايان درو , خرمن , حصاد , وقت خرمن , هنگام درو , درويدن

Harvest : درو کردن

Harvest : درو کردن

harvest : محصول ،هنگام درو،وقت خرمن ،نتيجه ،حاصل ،درو کردن وبرداشتن

harvest festival : جشن سپاسگزارى هنگام درو)

harvest home : پايان درو

harvest moon : بدر،ماه شب چهارده

harvest mouse : يکجورموش که درساقه هاى گندم لانه ميکند،موش خرمن

harvest man : دروگر،خرمن جمع کن

harvester : دروگر

harvesting : قانون ـ فقه : مساقات

harvestman : نوعي عنکبوت

has : دارد

has been : بوده است ،سابقا

Hasan : حسن

Hasan Ali : حسنعلي

Hasan Ali q|Zy|n : حسنعلي قاضيان

Hasan Mohammad : حسنمحمد

Hasan Reza : حسنرضا

hash : درهم کردن

hash total : کامپيوتر : جمع کل درهم

hash totals : کامپيوتر : جمع هاى کل

Hashem : هاشم

Hashem Aghajari : هاشم آغاجري

Hashemi : هاشمي

Hashemi Rafsanjani : هاشمي رفسنجاني

hashing : کامپيوتر : تبديل يک کليد به يک ادرس که در ان کليدها محل اطلاعات را معين مى کنند درهم سازى

hashish : بنگ , حشيش

haslet : دل وجگر،گوشت کبابى

hasp : چفت

hasp and staple : معمارى : چفت و رزه

hassan primus : حسن بزرگ( يا بزرگتر)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
مبانی نظری اهمیت آموزش ریاضیات
مبانی نظری تاریخچه کیفیت
"مبانی نظری روش تدریس، ویژگی‌های تدریس، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری"
مبانی نظری سرمایه های فکری
مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی
مبانی نظری پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات
مبانی نظری کتاب الکترونیک
مبانی نظری مفاهیم و تعاریف کارآفرینی
مبانی نظری نشر الکترونیک
مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران
مبانی نظری ازدواج
مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری
مبانی نظری مفاهیم برند
پیشینه نظری پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت
مبانی نظری انگیزه پیشرفت
مبانی نظری مشاوره گروهی
مبانی نظری آشنایی با صنعت بیمه
مبانی نظری مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری (REBT)