لغات مشابه
haugh : (ز.ع -.انگليسى )زمين رسوبى کنار رودخانه ،چمن زار کنار رودخانه

haught : مغرور،باد درسر،متکبر،تکبراميز،بامناعت ،جاه فروش

haughtily : افاده اي , متکبرانه

haughtiness : مغرورانه , افاده فروشي , افاده , تکبر

haughty : باددرسر , متکبرانه , پر افاده , مستکبر

haul distance : معمارى : فاصله حمل

haul down : علوم نظامى : فرمان پرچم را پايين بکشيد

haul out : علوم نظامى : خارج شدن از صورت بندى

haul road : عمران : راه مخصوص حمل مصالح ساختمانى به کارگاه

haulage contract : بازرگانى : قرارداد حمل و نقل

hauling contractor : علوم مهندسى : پيمانکار حمل و نقل

haulm : (انگليس )کزل)kozal( ،ساقه وپوشال حبوبات وغيره که باانهاسقف راميپوشانند

haulting place : توقف گاه

haunched connection : معمارى : اتصال ماهيچه اى

haunt : مراجعه مکرر , ديدار مکرر کردن

haunted : روح زده

Hausa : هاوسايي

haustellate : (ج.ش ).داراى الت مکنده ،مربوط به حشرات مکنده ،مساعد براى مکيدن ،مکنده

haustellum : (ج.ش ).الت مکنده حشرات يا سخت پوستان

haustorial : مکنده

haustorium : (گ.ش ).الت مکنده گياه انگلى

hautbois : )hautboy(سرنا،کرنا،(م.م ).درخت جنگلى

hautboy : زورنا

haute couturer : طراح لباس

hauteur : بزرگى ،بزرگ منشى ،ارتفاع ،غرور

hauy law : شيمى : قانون هوى

Havana : هاوانا , هاوانا يک

Havas Ali : حواسعلي

have : داشتن , دارا بودن , ناگزير بودن , در اختيار داشتن , شامل بودن , برخوردار بودن

have (or make)a try at it : يک ازمايشى بکنيد،يک زورى بزنيد

have a bone to pick : بهانه براى دعوا يا شکايت پيدا کردن

have a defecit : کسر آمدن

have a defect : نقص داشتن

have a depraved appetite : ويار کردن

have a good time : خوش گذراندن

have a grudge : دل پر داشتن

have a happy ending : عاقبت بخير شدن

have a heartburn : ترش کردن

have a lien : قانون ـ فقه : حق حبس داشتن

have a miscarriage : قانون ـ فقه : بچه سقط کردن

have a vote : قانون ـ فقه : حق راى داشتن

have a wet dream : جنب شدن , محتلم شدن

have an angle : ورزش : بريدن مسير مهاجم بصورت اريب

have an appointment : قرار ملاقات داشتن

have an intention : قانون ـ فقه : قصد داشتن

have charm : ملاحت داشتن

have children : بچه دار شدن

have custody of : قانون ـ فقه : امانت نگهداشتن

have difficulty : محظور داشتن

have effect : تاثير داشتن

have friction : اصطکاک داشتن

have fun : کيف کردن , تفريح کردن , شوخي کردن

have her cable : علوم دريايى : لنگر جواب دادن

have in mind : در مد نظر داشتن , منظور داشتن , در مد داشتن

have influence : نفوذ داشتن , اثر داشتن

have lunch : نهار خوردن

have mercy : رحم کردن

have not : ندار،(در مقابل دارا)،فقير

have patience : صبر کردن , صبوري کردن

have patience with me : بمن مهلت دهيد،با من حوصله کنيد

have penumonia : ذات الريه کردن

have power : زور داشدن

have premonition : برحذر داشتن

have privilege : امتياز داشتن

have profit : سود رساندن

have rank : منزلت داشتن

have ready : در آستين داشتن

have respect : منزلت داشتن

have right : حق داشتن

have sex with : مقاربت کردن

have sexual intercourse : نزديکي کردن

have support : پشت گرمي داشتن

have surgery : تحت عمل جراحي قرار گرفتن

have the lend of : قانون ـ فقه : عاريه گرفتن

have to : ناچار بودن

have under surveilance : تحت نظر داشتن

have up : قانون ـ فقه : به دادگاه بردن يا احضار کردن

have value : رزش داشتن

have way on : علوم دريايى : حرکت کردن

have you anything more to say : ديگرفرمايشى ياحرفى داريد؟

havelock : روکلاهى سفيدى که پشت گردن را نيز از افتاب محفوظ ميدارد

haven : بندرگاه ،لنگرگاه ،(م.ج ).پناهگاه ،جاى امن

haven ofrest : پناهگاه ،استراحتگاه

havers : (اسکاتلند )مهمل ،بيهوده ،چرند،مزخرف

having a bad taste : بدسليقه

having a complaint : قانون ـ فقه : متظلم

having a fine weather : خوش هوا

having a just claim : قانون ـ فقه : ذيحق

having a margin : حاشيهدار

having a set date : وعده دار

having an additional part : مستزاد

having appnedix : مذيل

having free will : فاعل مختار،ازادکار

having good luck : اقبال داشتن

having insight : با معرفت

having no praivate motive : قانون ـ فقه : بى غرض

having two phases : ذوجنبتين

havings : دارائى ،رفتار

haviour : رفتار،حرکت ،وضع ،سلوک

haw : گيردرصحبت , ميوه وليک , دست چپ رفتن , کيالک , ملاوليک , دست چپ بردن

haw finch : (ج.ش ).سهره منقار بزرگ وگردن کوتاه

Hawaii : هاوايي

hawaiian : اهل هاوايى ،مربوط به هاوايى

hawbuck : روستايى کم رو،روستايى بيدست وپا

hawfinch : سهره وسينه سرج ومانندانهاکه نوک محکم ومخروطى دارند

hawk : بابازشکار کردن , جار کشيدن , جار , دوره گردي کردن

hawk eye : کنيه اهل استان ايوا

hawk moth : (ج.ش ).پروانه بيد

hawk bill : لاک پشت ابى

hawk eyed : تيزنظر،تيزبين

hawk nose : بينى قوشى ،دماغ قوشى

hawk nosed : داراى بينى قوشى ،دماغ قوشى

hawkbell : زنگوله اى که بپاى قوش يابازمى بندند

hawkbill : يکجوردم پهن که نوک ان کج است

hawker : فروشنده دوره گرد وجار زن

hawking : دورهگردي

hawks bill : لاک پشت دريايى

hawse hole : سوراخ دماغه کشتى مخصوص عبور طناب

hawser eye : علوم دريايى : - thimble eye

hawthorn : (گ.ش ).خفچه ،کيالک ،درخت کويچ ،وليک

hawthorne effect : روانشناسى : اثر هاوتورن

haxamerous : شش بخشي , شش قسمتي

hay : يونجه , علف خشک , يونجه خشک

hay cock : کومه مخروطى از علف خشک ،تل علف ،پشته علف

hay fork : چنگک ،چنگال مخصوص بلند کردن بسته علف ويونجه

hay loft : انبار علوفه

hay maker : علف چين , علف دروکن

hay mow : خرمن علف خشک ،توده ياکومه يونجه يا علف خشک

hay rack : جاي يونجه

hay seed : علف دانه

hay stack : کومه علف خشک

hay wire : بلا استفاده

hay fever : ناخوشى سينه که در تابستان ،در موقع علف خشک کردن پيدا ميشود

haycock : تل علف

Hayedeh : هايده

hayei : ورزش : شلوار تکواندو

hayes command set : کامپيوتر : مجموعه فرمانهاى هيز

hayes compatible modem : کامپيوتر : تلفيق و تفکيک کننده سازگار با هيز

hayloft : انبارعلف

haymaker : علف خشک کن

haymow : انبار علف خشک

hayrack : کاهدان

haystack : پشته علف

hayward : پاسبان حصارهاوپرچين ها

hazard : ماجرا

hazardous : مخاطره آميز , پرخطر , خطرناک

hazardous goods : بازرگانى : امتعه خطرناک ،کالاهاى خطرناک

hazardous locations : الکترونيک : مناطق خطر

hazardously : بطور قمار،تصادفا"،الله بختى ،بطور مخاطره اميز

haze : مغموم بودن , مه کم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خواندن و مطالعه
کارورزی 1 کدگذاری شده
پاورپوینت حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری شماره 8)
پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17)
جزوه بسیار کاربردی ساپورت در پایپینگ
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیت های سازمانی
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیتهای بازاریابی
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری کتاب الکترونیک
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری کمال گرایی
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری كانالهای توزیع
پاورپوینت عایق های رطوبتی جدید
ارزیابی توزیع کاربری ها در بافت قدیم و جدید شهر زنجان با استفاده از GIS
پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری كیفیت زندگی
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری گرایش به داخل هزینه
پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مت آمفتامین
پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مشتری گرایی
پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مفاهیم و تعاریف کارآفرینی