معنی haughtiness

haughtiness
مغرورانه , افاده فروشي , افاده , تکبر
کلمات مشابه

haughty : باددرسر , متکبرانه , پر افاده , مستکبر

haul distance : معمارى : فاصله حمل

haul down : علوم نظامى : فرمان پرچم را پايين بکشيد

haul out : علوم نظامى : خارج شدن از صورت بندى

haul road : عمران : راه مخصوص حمل مصالح ساختمانى به کارگاه

haulage contract : بازرگانى : قرارداد حمل و نقل

hauling contractor : علوم مهندسى : پيمانکار حمل و نقل

haulm : (انگليس )کزل)kozal( ،ساقه وپوشال حبوبات وغيره که باانهاسقف راميپوشانند

haulting place : توقف گاه

haunched connection : معمارى : اتصال ماهيچه اى

haunt : مراجعه مکرر , ديدار مکرر کردن

haunted : روح زده

Hausa : هاوسايي

haustellate : (ج.ش ).داراى الت مکنده ،مربوط به حشرات مکنده ،مساعد براى مکيدن ،مکنده

haustellum : (ج.ش ).الت مکنده حشرات يا سخت پوستان

haustorial : مکنده

haustorium : (گ.ش ).الت مکنده گياه انگلى

hautbois : )hautboy(سرنا،کرنا،(م.م ).درخت جنگلى

hautboy : زورنا

haute couturer : طراح لباس

hauteur : بزرگى ،بزرگ منشى ،ارتفاع ،غرور

hauy law : شيمى : قانون هوى

Havana : هاوانا , هاوانا يک

Havas Ali : حواسعلي

have : داشتن , دارا بودن , ناگزير بودن , در اختيار داشتن , شامل بودن , برخوردار بودن

have (or make)a try at it : يک ازمايشى بکنيد،يک زورى بزنيد

have a bone to pick : بهانه براى دعوا يا شکايت پيدا کردن

have a defecit : کسر آمدن

have a defect : نقص داشتن

have a depraved appetite : ويار کردن

have a good time : خوش گذراندن

have a grudge : دل پر داشتن

have a happy ending : عاقبت بخير شدن

have a heartburn : ترش کردن

have a lien : قانون ـ فقه : حق حبس داشتن

have a miscarriage : قانون ـ فقه : بچه سقط کردن

have a vote : قانون ـ فقه : حق راى داشتن

have a wet dream : جنب شدن , محتلم شدن

have an angle : ورزش : بريدن مسير مهاجم بصورت اريب

have an appointment : قرار ملاقات داشتن

have an intention : قانون ـ فقه : قصد داشتن

have charm : ملاحت داشتن

have children : بچه دار شدن

have custody of : قانون ـ فقه : امانت نگهداشتن

have difficulty : محظور داشتن

have effect : تاثير داشتن

have friction : اصطکاک داشتن

have fun : کيف کردن , تفريح کردن , شوخي کردن

have her cable : علوم دريايى : لنگر جواب دادن

have in mind : در مد نظر داشتن , منظور داشتن , در مد داشتن

have influence : نفوذ داشتن , اثر داشتن

have lunch : نهار خوردن

have mercy : رحم کردن

have not : ندار،(در مقابل دارا)،فقير

have patience : صبر کردن , صبوري کردن

have patience with me : بمن مهلت دهيد،با من حوصله کنيد

have penumonia : ذات الريه کردن

have power : زور داشدن

have premonition : برحذر داشتن

have privilege : امتياز داشتن

have profit : سود رساندن

have rank : منزلت داشتن

have ready : در آستين داشتن

have respect : منزلت داشتن

have right : حق داشتن

have sex with : مقاربت کردن

have sexual intercourse : نزديکي کردن

have support : پشت گرمي داشتن

have surgery : تحت عمل جراحي قرار گرفتن

have the lend of : قانون ـ فقه : عاريه گرفتن

have to : ناچار بودن

have under surveilance : تحت نظر داشتن

have up : قانون ـ فقه : به دادگاه بردن يا احضار کردن

have value : رزش داشتن

have way on : علوم دريايى : حرکت کردن

have you anything more to say : ديگرفرمايشى ياحرفى داريد؟

havelock : روکلاهى سفيدى که پشت گردن را نيز از افتاب محفوظ ميدارد

haven : بندرگاه ،لنگرگاه ،(م.ج ).پناهگاه ،جاى امن

haven ofrest : پناهگاه ،استراحتگاه

havers : (اسکاتلند )مهمل ،بيهوده ،چرند،مزخرف

having a bad taste : بدسليقه

having a complaint : قانون ـ فقه : متظلم

having a fine weather : خوش هوا

having a just claim : قانون ـ فقه : ذيحق

having a margin : حاشيهدار

having a set date : وعده دار

having an additional part : مستزاد

having appnedix : مذيل

having free will : فاعل مختار،ازادکار

having good luck : اقبال داشتن

having insight : با معرفت

having no praivate motive : قانون ـ فقه : بى غرض

having two phases : ذوجنبتين

havings : دارائى ،رفتار

haviour : رفتار،حرکت ،وضع ،سلوک

haw : گيردرصحبت , ميوه وليک , دست چپ رفتن , کيالک , ملاوليک , دست چپ بردن

haw finch : (ج.ش ).سهره منقار بزرگ وگردن کوتاه

Hawaii : هاوايي

hawaiian : اهل هاوايى ،مربوط به هاوايى

hawbuck : روستايى کم رو،روستايى بيدست وپا

معنی haughtiness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی