لغات مشابه
have support : پشت گرمي داشتن

have surgery : تحت عمل جراحي قرار گرفتن

have the lend of : قانون ـ فقه : عاريه گرفتن

have to : ناچار بودن

have under surveilance : تحت نظر داشتن

have up : قانون ـ فقه : به دادگاه بردن يا احضار کردن

have value : رزش داشتن

have way on : علوم دريايى : حرکت کردن

have you anything more to say : ديگرفرمايشى ياحرفى داريد؟

havelock : روکلاهى سفيدى که پشت گردن را نيز از افتاب محفوظ ميدارد

haven : بندرگاه ،لنگرگاه ،(م.ج ).پناهگاه ،جاى امن

haven ofrest : پناهگاه ،استراحتگاه

havers : (اسکاتلند )مهمل ،بيهوده ،چرند،مزخرف

having a bad taste : بدسليقه

having a complaint : قانون ـ فقه : متظلم

having a fine weather : خوش هوا

having a just claim : قانون ـ فقه : ذيحق

having a margin : حاشيهدار

having a set date : وعده دار

having an additional part : مستزاد

having appnedix : مذيل

having free will : فاعل مختار،ازادکار

having good luck : اقبال داشتن

having insight : با معرفت

having no praivate motive : قانون ـ فقه : بى غرض

having two phases : ذوجنبتين

havings : دارائى ،رفتار

haviour : رفتار،حرکت ،وضع ،سلوک

haw : گيردرصحبت , ميوه وليک , دست چپ رفتن , کيالک , ملاوليک , دست چپ بردن

haw finch : (ج.ش ).سهره منقار بزرگ وگردن کوتاه

Hawaii : هاوايي

hawaiian : اهل هاوايى ،مربوط به هاوايى

hawbuck : روستايى کم رو،روستايى بيدست وپا

hawfinch : سهره وسينه سرج ومانندانهاکه نوک محکم ومخروطى دارند

hawk : بابازشکار کردن , جار کشيدن , جار , دوره گردي کردن

hawk eye : کنيه اهل استان ايوا

hawk moth : (ج.ش ).پروانه بيد

hawk bill : لاک پشت ابى

hawk eyed : تيزنظر،تيزبين

hawk nose : بينى قوشى ،دماغ قوشى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: