لغات مشابه
he said(that)he woul come : گفت خواهم امد،گفت که خواهم امد

he saw in his vision : در عالم روياديد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: