لغات مشابه
he speaks to the purpose : با منظورسخن ميگويد،قصدى دارد،بيهوده نمى گويد

he spoke smoothly : بنرمى سخن گفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: