لغات مشابه
he started at my voice : از صداى من از جا پريد

he stole my book : کتابم را دزديدند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: