لغات مشابه
he summoned god for witness : خداراشاهدگرفت ،خدارا بگواهى طلبيد

he swallowed it whole : انرادرست( يادرستى ) غورت داد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: