لغات مشابه
he walks as if he were drunk : چنان راه ميرود که گويى مست است

he wants stirring up : براى بلندکردن بايدسيخش زد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: