لغات مشابه
he warned them to obey : بديشان اخطارکردکه( بايد )اطاعت کنند

he was : اوبود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: