لغات مشابه
he was a skin and bones : همه پوست واستخوان بود

he was about to say : ميخواست بگويد،رفت که بگويد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: