لغات مشابه
he was i. to our argument : دلائل ما به خرجش نمى رفت

he was in a good temper : سر خلق بود،توى غيظ نبود،خلقش بجا بود

he was in a sorry pickel : بد جورى گرفتار شده بود

he was in his tantrum : اوقاتش تلخ بود،توى غيظ بود،خشمگين بود

he was in purpose to do it : در نظر داشت که ان کار را بکند

he was inflamed with anger : اتش خشمش زبانه زد،خشم وى برافروخته شد

he was inured to drudgery : بجان کنى خو کرده بود

he was killed : او کشته شد

he was loath to go : بيميل بود برفتن ،بيزار يا متنفر از رفتن بود

he was made to go : وادار به رفتن شد،او را وادار کردند برود

he was meant for a soldier : (پدر و مادرش ) او براى سربازى در نظرگرفته بودند

he was motioned to go : باو اشاره شد که برود

he was neat : مرتب ،ماهر،بى ماسه ،خالص ،ناب

he was not inclined to go : مايل برفتن نبود،سر رفتن نداشت

he was nothing of an expert : هيچ متخصص نبود،متخصص کجا بود

he was on his trial : او را محاکمه ميکردند

he was ordained priest : اورا بسمت کشيش گماشتند

he was ordered to europe : او مامور اروپا شد،او باروپا گسيل گرديد

he was otherwise ordered : جور ديگر مقدر شده بود،سرنوشت چيز ديگر بود

he was overtake by a storm : طوفانى باودر رسيد،گرفتار طوفان شد

he was p in his business : کارو( بارش ) خوب بود،کارش رونق گرفته بود

he was p in his promises : درانجام وعده هاى خود دقيق بود،خوش قول بود

he was petrified with fear : از ترس بيحس يا بى حرکت شد

he was pleased to hear it : از شنيدن ان خوشنودشد

he was privy to my secrets : او از رازهاى من اگاه بود

he was promoted tobe colonel : اورابه پايه سرهنگى رساندند

he was prone to mischief : براى دو بهمزنى و شيطنت اماده( يا مستعد )است

he was proof against harm : اسيب بردار نبود،هر اسيبى را دفع ميکرد

he was proud of his wealth : بدارايى خود مغرور بود،مست دارايى خود بود،بدولت خود ميباليد

he was provoked by my words : از سخنان من رنجيد،سخنان من باو برخورد

he was puffed up with praise : باد دراستين وى انداختن ،جندان اوراستودندکه به خودمغرورشد

he was put to flight : ناگزير شد که بگريزد،مجبور بفرار گرديد

he was received to membership : بعضويت پذيرفته شد

he was reconciled to doing it : بکردن ان کار تن داد

he was refused employment : باو کار ندادند،از دادن کار باودريغ( يامضايقه ) کردند

he was restored to reason : بخود امد

he was sent to england : اورا فرستادندبانگلستان ،به انگليس اعزام کردند

he was sentenced to death : محکوم بمرگ( يا اعدام ) شد

he was shot for a spy : قانون ـ فقه : او به جرم جاسوسى تيرباران شد

he was splashed all over : سرتا پا ترشح شد( يا خيس شد)

he was suffocated by fumes : دوداوراخفه کرد،از دود خفه شد

he was taken ill : ناخوش شد،مريض شد

he was talking about me : درخصوص من صحبت مى کرد

he was talking at him : بدرميگفت که ديواربشنود

he was ticklish : غلغلکش ميشد

he was too much for me : من حريف او نبودم ،از سر من زياد بود

he was transfixed in his place : در جاى خودخشک شد

he was very kind indeed : راستى چه اندازه مهربان بود،واقعابسيار مهربانى کرد

he was well out of sight : بکلى( ياخوب ) ازنظردورشده بود

he was wise to a proverb : در خرمندى ضرب المثل شده بود

he wears a new suit to day : امروز جامه( يالباس ) نوپوشيده است

he wears black : سياه پوشيده است

he wears glasses : عينک زده است يادارد

he went aboard the ship : اوداخل کشتى شد،بکشتى درامد

he went alone : تنهارفت

he went by night : شبانه رفت

he went his way : براه خودرفت ،رفت براه خود،راه خودراپيش گرفت

he went out in the poll : امتحان دانشگاه را گذراندولى امتياز ويژه اى نگرفت

he went there in black : اوبا جامه سياه انجا رفت

he wep!for pain : ازدردگريه ميکرد

he wept involuntarily : بى اختيار گريه کرد

he whispered me to stay : سرگوشى( يابنجوا )بمن گفت که بمانم

he who : انکه ،کسى که ،هر که

he will be killed : کشته خواهدشد

he will go : خواهد رفت

he will go far : بسى کارخواهدکرد

he wished success to all : کاميابى همه را( ازخدا )خواستارشدم ،بهمه گفت موفقيت شماراخواستارم

he wished to be private : ميخواست تنهاباشد،مى خواست در خلوت باشد

he won a high praise : مورد ستايش بسيارواقع شد

he wondered at the sight : ازديدن ان منظره تعجب کرد

he works better : او بهتر کار مى کند

he would be sure to like it : يقينا انرادوست خواهد داشت

he would die before he lie : راضى بود بميرد دورغ نگويد

he would not accept less : دو روز کمتر،دو روز( طول ) نکشيد يا نمى کشد

he would not bade a biner : يک دينارهم تخفيف نمى دهد

he would take no refusal : هيچ حاضر نميشد که تقاضايش رد شود،تن در نميدادکه تقاضايش رانپذيرن

he wrenched his ankle : قوزکش پيچ خورد،غوزکش در رفت

he wrinkled his forehead : جبين درهم کشيد،چين به ابروافکند

he writes for the papers : براى روزنامه هامقاله مينويسد

he writes himself captain : درنوشتن خودراسروان مينامد

he wronged me : نسبت بمن بيعدالتى کرد،نسبت غلط بمن داد

he wrote himself out : ازبس نوشت ديگرچيزى نداشت که بنويسد

head : باسرتوپ زدن , رئيس , راس , سر , باشي , دک , رائس

head (of the river) race : ورزش : قايقرانى روى رودخانه در فواصل براى تعيين بهترين زمان

head access window : کامپيوتر : شکاف مستطيل شکل در روکش ديسک لغزان

head ache : سردرد

head and mouth : دک و دهن

head band : روسرى( زنانه)،پيشانى بند،(درکتاب )شيرازه

head board : تخته اى که در انتهاى فوقانى چيزى گ ذارند

head butler : سرپيشخدمت

head butt : ورزش : با سر به حريف زدن

head chef : سر آشپز

head cleaning device : کامپيوتر : وسيله هد پاک کن

head coach : ورزش : سرمربى

head cold : (طب )سرماخوردگى معمولى ،زکام ،نزله

head covering : مغرف

head dip : ورزش : نشستن روى تخته موج و فروبردن سر به موج

head down : ورزش : دور کردن قسمت جلوى قايق از باد

head first : باکله ،سربجلو،از سر،سراسيمه

head groom : ميرآخور

head hunt : بريدن سردشمن وبردن ان بعنوان غنيمت ونشانه پيروزى

head injury : روانشناسى : اسيب سر

head judge : سرحکم

head lamp : علوم دريايى : چراغ پيشانى

head light : علوم نظامى : چراغ جلو ماشين

head linesman : ورزش : داور خط کنارى

head mistress : خانم رييس

head money : جايزه اوردن سر( يا دستگير )جنايتکار

head nystagmus : روانشناسى : نوسان سر

head of a pile : معمارى : سر شمع

head of a rivet : معمارى : سر پرچ

head of business firm : قانون ـ فقه : رئيس تجارتخانه

head of the mission : قانون ـ فقه : رئيس هيات اعزامى

head of uterus : سيبک

head office of company : قانون ـ فقه : مرکز اصلى شرکت

head on : شاخ بشاخ ،از سر،از طرف سر،روبرو،نوک به نوک

head over heels : وارونه ،پشت ورو،نا اميدانه ،عميقا

head per track disk : کامپيوتر : ديسک با هد هر شيار

head pessure : علوم هوايى : فشار اعمال شده توسط يک سيال به سبب ارتفاع ستون ان

head piece : قسمت بالا

head pin : سنجاق سر

head pole : ورزش : تيرى که از پشت اسب تاکنار سرش ادامه دارد

head posisioning : کامپيوتر : جابجايى هد

head pressure : شيمى : ارتفاع فشارى

head quarters : مرکز کار

head rest : زيرسري

head rolling : روانشناسى : سر چرخش

head seek time : کامپيوتر : زمان جستجوى هد

head set : يک زوج گوشى تلفن وغيره که بوسيله گيره روى سر ثابت ميشود

head shaving : سرتراشي

head slot : کامپيوتر : شکاف هد

head spot : ورزش : نقطه اى بين نقطه وسط و کناره شروع بيليارد

head spring : سرچشمه ،منبع ،ورزش واکروبات با سر

head stall : کله گي

head stone : سنگ قبر , سنگ بنياد , سنگ زاويه

head stream : سرچشمه رودخانه

head string : ورزش : خط عرضى فرضى وسط ميز بيليارد

head strong : خودسر،خود راى ،لجباز،لجوج ،سرسخت

head switching : کامپيوتر : فعال کردن نوک خواندن و نوشتن به هنگام خوانده و نوشته شدن اطلاعات توسط دستگاه ذخيره با دستيابى تصادفى

head to head : ورزش : رقابت شانه به شانه

head up : ورزش : بردن قسمت جلوى قايق بسمت باد

head waiter : سرپيشخدمت

head wall : عمران : ديواريکه در بالادست يک ابگير ساخته ميشود

head way : بلندي طاق

head wind : باد مخالف

head wind 2 (af,na) : علوم دريايى : باد دماغ

head word : کلمه ياجمله اى که در سر اغاز فصل يا بخش کتاب نوشته ميشود

head work : فکر روشن

head carpet : سرانداز

head dress : روسرى ،پوشاک سر،لچک ،ارايش سر يا مو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه
تحقیق در مورد فتح مکه
عملیات در عراق درسهایی بر آینده
علل ماندگاری امیرکبیر در تاریخ
تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه
ضرورت دستیابی به فناوری هسته ای
تحقیق در مورد صفویان
شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی
داستان زیبای انبار
داستان زیبای ERASER فصل 1 تا 6
داستان زیبای شبحی در اپرا
داستان زیبای شورآباد
مقاله ای جالب درباره دنیای پس از اسپرانتو
آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن
روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی
امنیت شبكه های كامپیوتری
بررسی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز
تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران
تحقیق در مورد شهر سلطانیه