صفحه اصلی

head butt
ورزش : با سر به حريف زدن
کلمات مشابه

head chef : سر آشپز

head cleaning device : کامپيوتر : وسيله هد پاک کن

head coach : ورزش : سرمربى

head cold : (طب )سرماخوردگى معمولى ،زکام ،نزله

head covering : مغرف

معنی head butt به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "بررسی اختلالات یادگیری (گروه بندی، سبب شناسی، راهبردها وروش های آموزش و توانبخشی)"
دانلود اختلال نقص در توجه (آموزش حروف)
دانلود اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)
دانلود "اختلال در خواندن (بیان شفاهی ، بیانی)"
دانلود ناتوانی های بیان نوشتاری (اختلال در جمله نویسی و انشاء)
دانلود نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی
دانلود نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول ( چالشها و فرصتها )
دانلود نظام آموزشی هندوستان
دانلود نظام آموزشی سوئد