لغات مشابه
head dress : روسرى ،پوشاک سر،لچک ،ارايش سر يا مو

head line : خط بالاى صفحه ،سطردرشت دربالاى صفحه ،طناب ،ريسمان ،عنوان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: