لغات مشابه
heartless : بي عشق

heartlessly : از روى بى عاطفگى

heartlessness : بى عاطفگى

heartrending : جان سوز

heartsease : اسايش فکرى

heartsick : پريشان ،غمگين ،ملول ،دل ازرده ،دل شکسته ،نزار

heartsickness : تنگ دلي

heartsome : (اسکاتلند )روح بخش ،سرزنده ،بشاش ،اميدوار،باروح

heartsore : دلريش , دلخسته , دلخون

heartstring : عميق ترين احساسات دل ،(م.ل ).رگ وريشه دل

heartstruck : غمرده ،زهره ترک

heartthrob : تپش قلب ،هوس

hearty : جانانه

heat : گرمي , گرما , حرارت دادن , داغي , داغ کردن , حرارت , گرم کردن , تندي

heat absorbent : گرماگير

heat absorbing : علوم مهندسى : جذب گرما

heat absorption : علوم مهندسى : جذب حرارت

heat conduction : علوم مهندسى : هدايت حرارتى

heat conductor : معمارى : هادى حرارت

heat crack : علوم مهندسى : ترک گرم

heat drop : علوم مهندسى : افت حرارت

heat economy : علوم مهندسى : اقتصاد حرارت

heat engine : علوم هوايى : موتور حرارتى

heat exhaustion : (طب )گرمازدگى h.prostration(نيزناميده ميشود)

heat expansion : علوم مهندسى : انبساط حرارت

heat flow : علوم مهندسى : جريان گرما

heat flux density : شيمى : چگالى شار گرما

heat gun : شيمى : سشوار

heat insulation : علوم مهندسى : عايق کارى حرارتى

heat lightning : صاعقه

heat muff : علوم هوايى : پوشش اطراف پنجه اگزوز

heat of activation : شيمى : گرماى فعالسازى

heat of condensation : شيمى : گرماى ميعان

heat of evaporation : شيمى : گرماى تبخير

heat of formation : شيمى : گرماى تشکيل

heat of ionization : شيمى : گرماى يونش

heat of solidification : شيمى : گرماى انجماد

heat pulse : علوم هوايى : پالس حرارتى

heat pump : معمارى : تلمبه گرمايى

heat radiates from the stove : گرما ازبخارى متشعشع ميشود( مى تابد،پرتووار بيرون مى ايد)

heat radiation : علوم مهندسى : تابش گرما

heat rash : عرق جوش , عرق سوز

heat resistant : مقاوم در برابر گرما

heat run : الکترونيک : ازمايش گرم شدن

heat shield : علوم هوايى : حفاظ حرارتى

heat sink : جاذب گرما

heat supply : علوم مهندسى : منبع حرارتى

heat transmission : معمارى : انتقال گرما

heat treating : علوم مهندسى : تشويه حرارتى فولاد

heat treating department : علوم مهندسى : دپارتمان عمليات حرارتى

heat treating equipment : علوم مهندسى : تاسيسات عمليات حرارتى

heat treating furnace : علوم مهندسى : کوره عمليات حرارتى

heat treating property : علوم مهندسى : خاصيت عمليات حرارتى

heat treatment crack : علوم مهندسى : ترک عمليات حرارتى

heat unit : (انگليس )واحد حرارت ،کالرى

heat bond : علوم مهندسى : چسبيدن گرم

heat deflection temperature : شيمى : دماى انحراف گرمايى

heat fast paint : شيمى : رنگ مقاوم گرما

heat mold : علوم مهندسى : پرس کردن گرم

heat rash : عرق جوش ،عرق سوز

heat resistance polymer : شيمى : بسپار گرمايى

heat resisting quality : علوم مهندسى : حالت و چگونگى مقاومت حرارتى ثبات گرمايشى

heat resisting steels : علوم مهندسى : فولادهاى مقاوم حرارتى

heat treat : علوم مهندسى : انجام دادن عمليات حرارتى

heat treatable : علوم مهندسى : قابل عمليات حرارتى

heat treatable steel : علوم مهندسى : فولاد قابل عمليات حرارتى

heated : گرم شده ،برافروخته ،مغضوب

heatedly : از روى هيجان يا حرارت ،با حالت غضب ،با هيجان

heater : بخاري

heater cathode : الکترونيک : کاتد با رشته گرمساز

heater current : الکترونيک : جريان رشته گرمساز

heater voltage : الکترونيک : ولتاژ رشته گرمساز

heath : تيغستان

heath cock : (ج.ش ).خروس کولى ،باقرقره سياه نر

heath hen : (ج.ش ).باقرقره سياه ماده

heath bell : گل خلنگ

heathbird : (ج.ش ).باقرقره سياه

heathen : کافر،بت پرست ،مشرک ،ادم بى دين

heathendom : قلمرو کفار،کفر

heathenish : کافروار

heathenishly : وحشيانه ،بت پرستانه

heathenishness : کافرى ،بى دينى ،بت پرستى

heathenism : ايين کفار

heathenize : کافر کردن و وحشى کردن ،کافر شدن

heathenry : کافرى ،بت پرستى ،اطوارواخلاق بت پرستان

heather : خلنگ , خاربن

heathy : خلنگ زار،بته زار

heating battery : علوم مهندسى : باطرى فيلامان

heating blower : علوم مهندسى : دمنده ى حرارتى

heating capacity : علوم مهندسى : ظرفيت گرمايش

heating chamber : علوم مهندسى : اطاق گرمکن

heating coil : علوم مهندسى : سيم پيچ حرارتى

heating current : علوم مهندسى : جريان گرم کننده

heating effect : علوم مهندسى : اثر گرمايشى

heating element : عنصر گرمکن , عنصرگرمکن

heating flame : علوم مهندسى : شعله

heating flue : علوم مهندسى : تنوره گربه رو

heating furnace : علوم مهندسى : کوره حرارتى

heating installation : علوم مهندسى : تاسيسات حرارتى

heating jacket : شيمى : ژاکت حرارتى

heating power : علوم مهندسى : توان حرارتى

heating resistor : علوم مهندسى : مقاومت حرارتى

heating surface : علوم مهندسى : سطح گرمايش

heating tape : شيمى : نور حرارتى

heating unit : الکترونيک : سازه گرمساز

heating voltage : علوم مهندسى : ولتاژ گرمايش

heating wire : علوم مهندسى : سيم حرارتى

heating zone : علوم مهندسى : منطقه يا ناحيه حرارتى

heatstroke : گرمازدگي

heaume : خودشانه پوش

heave : غلپيدن

heave ho inter : (فريادى که ملوانان هنگام کشيدن لنگربرمى اورند )بکش

heave of the sea : زورخيزاب دريا

heave to : علوم دريايى : - bear up

heave offering : (درايين باستانى يهود )قربانى افراشتنى ،پيشکشى اى که کاهن روى

heaven : بهشت

heaven f. : خدا نکند،حاشا

heaven born : ملکوتى ،خدايى ،اسمانى نژاد

heavenliness : سماويت

heavenly : اخروي , اهل بهشت , ملکوتي , سماوي , آسماني , بهشتي

heavenly bodies : اجسام سماوي , افلاکيان , اجسام آسماني

heavenly hierarchy : پايه بندى فرشتگان ،سلسله مراتب فرشتگان

heavenly remuneration : اجرا اخروي

heavenly revelation : محي منزل

heavenly world : عالم ملکوت

heavenly minded : مقدس ،پارسامنش

heavenward : روبه اسمان ،بطرف اسمان

heavenward(s) : بطرف اسمان

heavenwards : سوى اسمان

heaver : بلندکننده ،باربر

heaves : پلپيک ،نفس تنگه

heavier than air aircraft : علوم هوايى : هواپيماى سنگين تر از هوا

heavily : به شدت

heaviness : سنگيني

heaving (am) : معمارى : برامدگى

heaving line : علوم دريايى : هبلين

heaving line knot : علوم دريايى : گره هبلين

heaving mallet : علوم دريايى : بند پيچ

heavy : سنگين , گران , بي مهارهت , غليظ , وزين , ثقيل

heavy (or long)purse : دارايى ،ثروت

heavy advertising : بازرگانى : تبليغات وسيع

heavy alloy : علوم هوايى : الياژ سنگين

heavy and light system : ورزش : روش کاستن وزن با اغاز با وزنه سنگين و ادامه با وزنه هاى سبکتر

heavy arm : علوم دريايى : سلاح سنگين

heavy armed : سنگين اسلحه

heavy assault weapon : علوم نظامى : جنگ افزار هجومى سنگين

heavy bag : ورزش : کيسه شن تمرين بوکس

heavy balance : معمارى : قپان

heavy cruiser (ca) : ناو زره شکن سنگين ،(معمولا با ظرفيت بيش از 21 هزار تن)

heavy current : علوم مهندسى : جريان قوى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی ++(2)
پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی (1)
پاورپوینت لایه اتصال داده ها
پاورپوینت فیبر نوری
پاورپوینت جدول گانت
پاورپوینت هوش مصنوعی
پاورپوینت مبانی کامپیوتر
پاورپوینت مدارهای الکتریکی
پاورپوینت مدارهای منطقی دیجیتال
پاورپوینت مهندسی نرم افزار
پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها
پاورپوینت اصول کامپیوتر 1
پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر
پاورپوینت اصول کامپیوتر 2
پاورپوینت لایه فیزیکی (Physical Layer)
پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد
پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های آن
پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی
پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها