معنی heartrending

heartrending
جان سوز
کلمات مشابه

heartsease : اسايش فکرى

heartsick : پريشان ،غمگين ،ملول ،دل ازرده ،دل شکسته ،نزار

heartsickness : تنگ دلي

heartsome : (اسکاتلند )روح بخش ،سرزنده ،بشاش ،اميدوار،باروح

heartsore : دلريش , دلخسته , دلخون

heartstring : عميق ترين احساسات دل ،(م.ل ).رگ وريشه دل

heartstruck : غمرده ،زهره ترک

heartthrob : تپش قلب ،هوس

hearty : جانانه

heat : گرمي , گرما , حرارت دادن , داغي , داغ کردن , حرارت , گرم کردن , تندي

heat absorbent : گرماگير

heat absorbing : علوم مهندسى : جذب گرما

heat absorption : علوم مهندسى : جذب حرارت

heat conduction : علوم مهندسى : هدايت حرارتى

heat conductor : معمارى : هادى حرارت

heat crack : علوم مهندسى : ترک گرم

heat drop : علوم مهندسى : افت حرارت

heat economy : علوم مهندسى : اقتصاد حرارت

heat engine : علوم هوايى : موتور حرارتى

heat exhaustion : (طب )گرمازدگى h.prostration(نيزناميده ميشود)

heat expansion : علوم مهندسى : انبساط حرارت

heat flow : علوم مهندسى : جريان گرما

heat flux density : شيمى : چگالى شار گرما

heat gun : شيمى : سشوار

heat insulation : علوم مهندسى : عايق کارى حرارتى

heat lightning : صاعقه

heat muff : علوم هوايى : پوشش اطراف پنجه اگزوز

heat of activation : شيمى : گرماى فعالسازى

heat of condensation : شيمى : گرماى ميعان

heat of evaporation : شيمى : گرماى تبخير

heat of formation : شيمى : گرماى تشکيل

heat of ionization : شيمى : گرماى يونش

heat of solidification : شيمى : گرماى انجماد

heat pulse : علوم هوايى : پالس حرارتى

heat pump : معمارى : تلمبه گرمايى

heat radiates from the stove : گرما ازبخارى متشعشع ميشود( مى تابد،پرتووار بيرون مى ايد)

heat radiation : علوم مهندسى : تابش گرما

heat rash : عرق جوش , عرق سوز

heat resistant : مقاوم در برابر گرما

heat run : الکترونيک : ازمايش گرم شدن

heat shield : علوم هوايى : حفاظ حرارتى

heat sink : جاذب گرما

heat supply : علوم مهندسى : منبع حرارتى

heat transmission : معمارى : انتقال گرما

heat treating : علوم مهندسى : تشويه حرارتى فولاد

heat treating department : علوم مهندسى : دپارتمان عمليات حرارتى

heat treating equipment : علوم مهندسى : تاسيسات عمليات حرارتى

heat treating furnace : علوم مهندسى : کوره عمليات حرارتى

heat treating property : علوم مهندسى : خاصيت عمليات حرارتى

heat treatment crack : علوم مهندسى : ترک عمليات حرارتى

heat unit : (انگليس )واحد حرارت ،کالرى

heat bond : علوم مهندسى : چسبيدن گرم

heat deflection temperature : شيمى : دماى انحراف گرمايى

heat fast paint : شيمى : رنگ مقاوم گرما

heat mold : علوم مهندسى : پرس کردن گرم

heat rash : عرق جوش ،عرق سوز

heat resistance polymer : شيمى : بسپار گرمايى

heat resisting quality : علوم مهندسى : حالت و چگونگى مقاومت حرارتى ثبات گرمايشى

heat resisting steels : علوم مهندسى : فولادهاى مقاوم حرارتى

heat treat : علوم مهندسى : انجام دادن عمليات حرارتى

heat treatable : علوم مهندسى : قابل عمليات حرارتى

heat treatable steel : علوم مهندسى : فولاد قابل عمليات حرارتى

heated : گرم شده ،برافروخته ،مغضوب

heatedly : از روى هيجان يا حرارت ،با حالت غضب ،با هيجان

heater : بخاري

heater cathode : الکترونيک : کاتد با رشته گرمساز

heater current : الکترونيک : جريان رشته گرمساز

heater voltage : الکترونيک : ولتاژ رشته گرمساز

heath : تيغستان

heath cock : (ج.ش ).خروس کولى ،باقرقره سياه نر

heath hen : (ج.ش ).باقرقره سياه ماده

heath bell : گل خلنگ

heathbird : (ج.ش ).باقرقره سياه

heathen : کافر،بت پرست ،مشرک ،ادم بى دين

heathendom : قلمرو کفار،کفر

heathenish : کافروار

heathenishly : وحشيانه ،بت پرستانه

heathenishness : کافرى ،بى دينى ،بت پرستى

heathenism : ايين کفار

heathenize : کافر کردن و وحشى کردن ،کافر شدن

heathenry : کافرى ،بت پرستى ،اطوارواخلاق بت پرستان

heather : خلنگ , خاربن

heathy : خلنگ زار،بته زار

heating battery : علوم مهندسى : باطرى فيلامان

heating blower : علوم مهندسى : دمنده ى حرارتى

heating capacity : علوم مهندسى : ظرفيت گرمايش

heating chamber : علوم مهندسى : اطاق گرمکن

heating coil : علوم مهندسى : سيم پيچ حرارتى

heating current : علوم مهندسى : جريان گرم کننده

heating effect : علوم مهندسى : اثر گرمايشى

heating element : عنصر گرمکن , عنصرگرمکن

heating flame : علوم مهندسى : شعله

heating flue : علوم مهندسى : تنوره گربه رو

heating furnace : علوم مهندسى : کوره حرارتى

heating installation : علوم مهندسى : تاسيسات حرارتى

heating jacket : شيمى : ژاکت حرارتى

heating power : علوم مهندسى : توان حرارتى

heating resistor : علوم مهندسى : مقاومت حرارتى

heating surface : علوم مهندسى : سطح گرمايش

heating tape : شيمى : نور حرارتى

معنی heartrending به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی