لغات مشابه
heartsease : اسايش فکرى

heartsick : پريشان ،غمگين ،ملول ،دل ازرده ،دل شکسته ،نزار

heartsickness : تنگ دلي

heartsome : (اسکاتلند )روح بخش ،سرزنده ،بشاش ،اميدوار،باروح

heartsore : دلريش , دلخسته , دلخون

heartstring : عميق ترين احساسات دل ،(م.ل ).رگ وريشه دل

heartstruck : غمرده ،زهره ترک

heartthrob : تپش قلب ،هوس

hearty : جانانه

heat : گرمي , گرما , حرارت دادن , داغي , داغ کردن , حرارت , گرم کردن , تندي

heat absorbent : گرماگير

heat absorbing : علوم مهندسى : جذب گرما

heat absorption : علوم مهندسى : جذب حرارت

heat conduction : علوم مهندسى : هدايت حرارتى

heat conductor : معمارى : هادى حرارت

heat crack : علوم مهندسى : ترک گرم

heat drop : علوم مهندسى : افت حرارت

heat economy : علوم مهندسى : اقتصاد حرارت

heat engine : علوم هوايى : موتور حرارتى

heat exhaustion : (طب )گرمازدگى h.prostration(نيزناميده ميشود)

heat expansion : علوم مهندسى : انبساط حرارت

heat flow : علوم مهندسى : جريان گرما

heat flux density : شيمى : چگالى شار گرما

heat gun : شيمى : سشوار

heat insulation : علوم مهندسى : عايق کارى حرارتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع حفظ محیط زیست با مدیریت زباله در منزل - 5 صفحه ورد
دانلود فایل طرح توجیهی تولید آب مقطر و آب اسید
دانلود دانلود پاورپوینت فیزیک تجربی دوره پیش دانشگاهی فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی
دانلود دانلود پاورپوینت فیزیک تجربی دوره پیش دانشگاهی فصل ششم موج های الکترومغناطیسی
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع حفظ محیط زیست - 27 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
دانلود دانلود پاورپوینت فیزیک تجربی دوره پیش دانشگاهی فصل پنج موج های صوتی
دانلود فایل طرح توجیهی تولید پرژکتور و نور افکن
دانلود دانلود پاورپوینت فیزیک تجربی دوره پیش دانشگاهی فصل چهار موج های مکانیکی
دانلود پاورپوینت درمورد گواهی فوت
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع جزومد - 8 صفحه ورد
دانلود دانلود پاورپوینت فیزیک تجربی دوره پیش دانشگاهی فصل سوم حرکت نوسانی
دانلود پاورپوینت درموردهوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع تولید اعداد رندم - 8 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی جايگاه گواهی ديجيتالی در ايران
دانلود دانلود پاورپوینت فیزیک تجربی دوره پیش دانشگاهی فصل دوم دینامیک
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع توسعه اقتصادی - 30 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت درموردمباحث رفتار سازمانی
دانلود دانلود پاورپوینت فیزیک تجربی دوره پیش دانشگاهی فصل اول حرکت شناسی در دو بعد
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز