لغات مشابه
heavy poll : راى هاى زياد،ارا بسيار

heavy shapes : علوم مهندسى : پروفيلهاى سنگين

heavy shears : معمارى : قيچى اهنبر

heavy soil : عمران : خاک سنگين

heavy weapon : علوم نظامى : سلاح و جنگ افزار سنگين

heavy zinc coating : علوم مهندسى : روش کارى روى سنگين

heavy armed : سنگين اسلحه

heavy current line : علوم مهندسى : خط جريان قوى

heavy current switch : علوم مهندسى : کليد جريان قوى

heavy duty relay : علوم مهندسى : رله جريان قوى

heavy hearted : دلتنگ

heavy hended : سنگين دست ،خام دست

heavy weight : مشت زن ياکشتى گيرياچابک سوارسنگين وزن

heavyhearted : دلتنگ ،غمگين ،دل افسرده

heavyish : کمى سنگين ،سنبته سنگين

heavyset : کلفت وکوتاه

heavyweight : سنگينوزن , سنگين وزن

hebdomad : شماره هفت

hebdomadal : هفتگى

hebe : (نام ) الهه جونى که ساقى خدايان بود

hebephilia : روانشناسى : نوجوان خواهى

hebephrenic schizophrenia : روانشناسى : اسکيزوفرنى هبفرنيايى

hebetate : کودن کردن

hebetic : روانشناسى : نوجوانانه

hebetude : کندى ،کودنى ،حماقت

Hebraic : عبري

hebraism : دين يهود،عادات ورسوم واصطلاحات عبرى

hebraist : دانشجوى زبان عبرى ،طلبه درزبان عبرى ،عبرى دان

hebraistic : وابسته به زبان يادين ياطرزفکرعبرانى ها،عبرانى

hebraize : يهودي کردن

Hebrew : عبري , عبراني , يهودي

hebrew wise : ازراست بچپ ،عبرى وار

hebrides : جزاير هيبريد واقع در غرب اسکاتلند

hecate : (افسانه يونان )الهه سحر وجادو و عالم اسفل

hecatomb : (يونان باستان )قربانى صد گاو،قربانى همگانى

hecht dismount : ورزش : پرش بروشه از بارفيکس

hecht vault : ورزش : بروشه از روى پرش خرک

heck : ماهى بند:بندى که ماهى رادر رودخانه نگاه ميدارد

heckle : سوال پيچ کردن

hectare : هکتار

hectic : (طب )داراى تب لازم ،بيقرار،گيج کننده

hecto ampere : الکترونيک : هکتوامپر

hectogram : هکتوگرم , صد گرم

hectogramme : هکتوگرم ( ¹¹1گرم)

hectograph : ماشين کپيه بردارى يا رونوشت بردارى

hectoliter : صد ليتر , هکتوليتر

hectolitre : هکتوليتر ( ¹¹1ليتر)

hectometer : صد متر , هکتومتر

hectometre : هکتومتر ( ¹¹ 1متر)

heddle : (در بافندگى )ورد،تارکش ،تارگذران

heddles : (دربافندگى ) ورد،تارکش ،تارگذران

heder : گوسفند نر،قوچ

hedge : خاربست درست کردن , پرچين ساختن , چپر , خاربست

hedge hog : (ج.ش ).خارپشت ،ارمجى ،جوجه تيغى ،ماشين لاروبى ،ادم ناسازگار

hedge garlic : يکجورخردل بيابانى که بوى سيرميدهدودرطب انرابکارميبرند

hedge hyssop : غراسيولا،غراتيولا

hedge marriage : عروسى زيرجلى

hedge mustard : قدومه شيرازى ،تودرى

hedge priest : کشى بى سواد،کشيش روستا،اخوندبى سواد

hedge school : اموزشگاه پست ،مکتب ،اموزشگاهى که درهواى ازاد دايربود

hedge sparrow : (يکجور )سسک

hedgehog : خارپشت

hedgehoggy : ناسازگار،سخت معامله

hedger : پرچين ساز،چينه ساز،حصارکش

hedgerow : سياج بند

hedonics : اصول خوشى ولذت

hedonist : روانشناسى : لذت جو

hedonistic : روانشناسى : لذت جويانه

hedonistic principle : بازرگانى : اصل لذت گرائى

Hedyeh : هديه

hedysarum : گياه ترنجبين ،خارشتر

hee haw : قاه قاه خنده ،عرعرکردن ،قاه قاه خنديدن

heebie jeebies : عصبانيت ،خشم

heed : رعايت , وقع گذاشتن , توجه کردن

Heed : توجه کردن به

Heed : توجه کردن به

heedful : شنوا

heedfully : با توجه ،از روى اعتنا

heedfulness : توجه ،اعتنا

heedless : بي محل , بي اعتنا , بياعتنا

heedlessly : از روى غفلت يا بى اعتنائى

heedlessness : بى اعتنائى ،بى توجهى

heehaw : عرعر , عرعر کردن

heel : پاشنه کف , پاشنه کفش , پاشنه , پاشنه جوراب , پاشنه پا

heel cut : ورزش : محافظ پاشنه پا

heel kick : ورزش : ضربه با پاشنه پا به عقب

heel thrust : ورزش : فشار پاشنه پا در پيچيدن

heel to one side : يک ور شدن

heel piece : پاشنه دوباره که بکفش بگذارند،پاشنه پوش

heel tap : ته پياله ،ته مانده

heeler : پاشنه ساز

heelpiece : پاشنه پوش

heels over head : وارونه ،معلق

heeltap : ته پياله ،لايى پاشنه ،لايه پاشنه کفش ،نعلبکى

heft : سنگين ،ثقيل ،بخش عمده ،بلند کردن

hefty : قوى ،سنگين

hegemonic : برتر،مسلط

hegemony : برترى ،تفوق ،استيلا،تسلط،پيشوايى ،اولويت

hegira : هجري

heguman : پيشواى گروه( درکليساى خاور)،پيشوا،رئيس دير

heian sandan : ورزش : اجراى هم زمان دو تکنيک اوچى اوکه و گدان بارى

heichyo : ورزش : بازکننده

Heidar Abad : حيدر آباد

heidelberg man : روانشناسى : انسان هايدلبرگ

heifer : ماده گوساله

heigh : جانمي

heigh ho : هاى هاى

height : خيز , ارتفاع , ذروه , سمو , سناء , بلندي

height clearance : معمارى : ارتفاع مجاز

height delay : علوم نظامى : زمان تاخير رسيدن هواپيما بارتفاع معين

height equivalent of theroretical plate : شيمى : ارتفاع معادل بشقابک نظرى

height hole : علوم نظامى : چاه هوايى

height money : معمارى : اضافه بهاى کار در ارتفاع

height of building : معمارى : بلندى ساختمان

height of burst : علوم نظامى : ارتفاع ترکش

height of centers : علوم مهندسى : ارتفاع مرکز

height of eye (ht.eye) : علوم دريايى : ارتفاع راصد

height overall : علوم مهندسى : ارتفاع ساختمان

heighten : بلندتر کردن

heinous : زشت ،شنيع ،شرير،ظالم ،فجيح ،تاثر اور

heinously : بزشتى ،بطورشنيع ،شريرانه

heinousness : زشتى ،وقاحت ،شرارت

heir : ميراث بر , ارث بر , وارث

Heir : وارث

Heir : وارث

heir in tail : وارث دارايى حبس شده

heir presumptive : وارث مقدر

heir to the crown : ولى عهد

heir at law : وارث قانونى

heirdom : وراثت ،ارث

heiress : وارثه

heirless : بي وراث

heirs : قانون ـ فقه : ورثه

heirs having fixed shares : قانون ـ فقه : ذوالفرائض

heirship : وارث بودن

heis the one who : او انکسى است که

heisenberg uncertainty principle : شيمى : اصل عدم قطعيت

heisman trophy : ورزش : جام هايزمن براى بهترين بازيگر دانشگاهى

heisoku daeh : ورزش : ايستادن خبردار

heist : دزدي کردن

HeJaz : حجاز

hejira : هجري

Hekmatyar : حکمتيار

held : منعقد

held ball : ورزش : گرفتن همزمان توپ

held in : توگرفته

held in undivided shares : قانون ـ فقه : مشاع

Helen : هلن

helen of troy : (افسانه يونان )هلن همسر زيباى منلوس

Helena : هلنا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری