لغات مشابه
heighten : بلندتر کردن

heinous : زشت ،شنيع ،شرير،ظالم ،فجيح ،تاثر اور

heinously : بزشتى ،بطورشنيع ،شريرانه

heinousness : زشتى ،وقاحت ،شرارت

heir : ميراث بر , ارث بر , وارث

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام