لغات مشابه
hell kite : ستمکاردوزخى

hellas : يونان

hellbender : (امر ).سمندر ابى ،ادم فاسد وهرزه ،الواط

hellcat : لجاره , زن لجاره

hellebore : خربق

helleborism : معالجه ديوانگى ياخربق ،داروى کارکن که ازخربق ميسازند

hellene : يونان باستان

hellenic : مربوط به يونان

hellenism : يوناني مابي , آداب يوناني

hellenist : متخصص فرهنگ يونان

hellenistic : وابسته به کليمى هاى يونانى حرف زن

hellenization : يونانى شدن

hellenize : يونانى کردن يونانى ماب کردن

helleri : (ج.ش ).ماهى ابنوس ياکپور گرمسيرى

hellespont : (نام يونانى)

hellgrammite : (ج.ش ).کرم حشره گوشتخوار

hellion : ادم جهنمى ،ساکن جهنم ،اهل جهنم

hellish : جهنمي

hellishly : بطور جهنمى ،خبيثانه

hellishness : خويى که شايسته دوزخ باشد،ديوخويى ،خباثت

hello : سلام

hellward : سوى دوزخ بر،بدوزخ برنده

hellweed : کشوث ،(يکجور )پنجه کلاغ

helm : سکان , اهرم سکان

helm (sailing) : علوم دريايى : - tiller

helmcloud : ابرى که هنگام طوفان ياپيش ازان درسرکوه پديدمى ايد،ابرقله

helmet : کلاه خود

helmeted : خود دار،خودپوش ،داراى قسمتى که مانندخودباشد

helminth : (:)-pref(طب - ج.ش ).کلمات پيشونديست بمعنى کرم ،(:)n.(ج.ش ).کرم ،کرم روده

helminthiasis : (طب )ابتلاء به کرم روده ،ناخوشى کرم

helminthic : کرمى

helmintho : (طب - ج.ش ).کلمات پيشونديست بمعنى کرم

helminthology : کرم شناسى ،مطالعه در اطراف کرم هاى بيمارى زا وانگلى

helmsman : سکاندار

Helmut Kohl : هلموت کهل

helmzhold resonator : علوم هوايى : محفظه توخالى که تنها با يک سوراخ کوچک به محيط خارج مرتبط است و در ازاى فرکانس معينى به تشديد در مى ايد

helo : کامپيوتر : پيام عمومى شروع کار که در يک سيستم اشتراک زمان توسط ترمينالها بکار مى رود

helot : بنده ،علام ،رعيت

helotism : اسارت ،بردگى

helotize : بنده کردن ،بغلامى واداشتن

helotry : بندگى ، (گروه ) بندگان

help : دستگيري , کمک , معونت , پايمرد , امداد , نصرت , غياث , عون , مدد , مدد رساندن , معاضدت , ياري , امداد کردن , استعانت , مساعدت کردن , معظدت کردن , بداد رسيدن , معاضدت کردن , کمک کردن , استعانت دادن , ياري نمودن , ياري کردن , کمک دادن , مدد کردن

helper : کارگشا , مغيث , ياور , نصير , بردست , هم دست , منتصر

helpers of the prophet in medina : قانون ـ فقه : انصار

helpful : کمک کننده

helpfully : بطور مفيد،سودمندانه

helpfulness : سودمندى

helping : ممد , پرس

helping out : کارگشايي

helpless : زله , بي چاره , مستاصل , ويلان , ناگزير , فرومانده , عاجز , درمانده

helplessly : از روى بيچارگى

helplessness : ناچاري , درماندگي

helpmate : کمک وهمدست

helpmeet : زن ياور , همدست زن

Helsinki : هلسينکي

helter skelter : دست پاچگى ،درهم برهم

helve : دسته تبر،دسته تيشه ومانند ان

helvetian : سويسى

hem : کناره دار کردن , لبه , لبه دار کردن , سينه صاف کردن

hemacytometer : (طب )اسبابى براى شمارش گويچه هاى خون

hemagglutinate : باعث انعقاد خون شدن ،منعقد کردن

hemal : خونى ،وابسته به خون ورگها،احشايى

hematein : ترکيب قرمز متبلورى بفرمولC16H12O6

hematic : (طب )وابسته به خون ،بيمارى خونى

hematin : ترکيب قهوه اى تيره يا ابى تيره اى بفرمولC34H32N4O6Fe

hematinic : (طب )عامل موثر در ازدياد گويچه هاى قرمز خون يا هموگلوبين

hematite : (مع ).هماتيت ،نوعى سنگ اهن

hematite pig iron : علوم مهندسى : اهن خام هماتيت

hematoblast : (طب )گويچه قرمز نارس خون ،پلاکت هاى خونى

hematogenous : خون زا،از خون بوجود امده ،بوسيله خون منتشر شده

hematologist : خون شناس

hematology : خون شناسي

hematometer : خون سنج

hematophagous : خونخوار،تغذيه کننده از خون

hematophobia : روانشناسى : خون هراسى

hematopoiesis : (طب )خونسازى درموجود زنده ،تشکيل خون

hematozoon : (ج.ش ).انگل هاى خونى

hematuria : (طب)خون شاشى ،وجود خون در ادرار،خون ميزى

hemeralophic : روز کور

hemeralopia : روزکوري

hemeralopic : روزکور

hemerocallis : (گ.ش ).سوسنى ها،سوسن اصفر،زنبقى ها

hemi : پيشوندى است بمعنى نيم و نصف مانند hemisphere يعنى نيمکره

hemi anopia : نيم کورى

hemialgia : دردنيمه اندام

hemian(a)esthesia : روانشناسى : بى حسى يک سويه

hemianopia : روانشناسى : نابينايى يک سويه

hemicrany : دردنيمه سر،صداع شقى

hemicycle : نيم هلال

hemihedral : (در بلورها )بشکل نصف محرف ،بشکل نصفه وجهى

hemihedron : نصف محرف

hemihydrate : (ش ).هيدرات جسمى که داراى نيم ملکول اب است

hemiparasite : (ج.ش ).انگلهايى که بيمارى زا نيستند

hemiparesis : روانشناسى : فلج خفيف يک سويه

hemiplegic : نيم فلج ،مربوط به فلج نيمه بدن ،کسيکه نيم بدنش فلج است

hemiptera : نيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون

hemisphere : نيمکره , نيم گوي

hemispherectomy : روانشناسى : نيمکره بردارى

hemispheric : نيم کره اى

hemispherical : نيم کره اى : وابسته به نيم کره ،مربوط به نيم کره

hemispherical dominance : روانشناسى : برترى نيمکره

hemispherical engine : علوم هوايى : موتور نيم کروى

hemistich : مصرع

hemiterpene : (ش).ترکيبى بفرمولC5H8

hemline : لبه انتهاى تحتانى لباس وپيراهن وکت

hemlock : شوکران

Hemmat : همت

hemming : لبه دوزي

hemoflagellate : (طب )تاژکداران انگل خون( مثل تريپانوزوم)

hemoglobin : هموگلوبين , بيوشيمي

hemoglobinuria : (طب )وجود هموگلوبين در ادرار

hemolysis : خونکافت

hemolyze : هموليزه کردن

hemophile : موجود خون دوست

hemophilia : (طب )بيمارى موروثى که دران خون دير لخته ميشود ودرنتيجه اشکال در بند امدن خونريزى پديد مى ايد

hemophilic : مبتلا به هموفيلى

hemoptysis : (طب )خلط خونين

hemorrhage : خونريزي

hemorrhoidal : بواسيرى

hemorrhoidal pruritus : حکه بواسيرى

hemorrhoids : بواسير

hemostasis : (طب )توقف خونريزى ،بند امدگى خونريزى

hemostat : عامل بند اورنده جريان خون ،(طب )اسباب يا دارويى براى بند اوردن خونريزى

hemp nettle : (گ.ش ).گياهان جنس کله گربه

hemp juice : چرس

hempel column : شيمى : ستون همپل

hempen : متعلق به شاهدانه ،کنفى

hempseed : زمرد گياه , شاهدانه

hemstitch : (درخياطى )رشته هاى نخ را بطورموازى قرار دادن و رشته هاى عمودى را ازلاى انهاگذراندن( براى ايجاد طرح هاى مختلف)

hen : مرغ خانگي , مرغ

hen and chickens : (گ.ش ).هميشه بهار،هميشه بهار باغى ،اذرگون

hen and cock : مرغ وخروس

hen coop : مرغدان

hen party : مهمانى زنانه ،مجلس رقص زنانه

hen bird : مرغ ماده ،پرنده ماده

hen harrier : بازکبود،بازابى

hen hearted : ضعيف القلب ،بزدل ،ترسو

hen hussy : مرديکه زيادبکارهاى زنانه وخانگى دخالت ميکند

hen parrot : طوطى ماده

hen pheasant : قرقاول ماده

hen roost : قرارگاه مرغان( درشب)

hen sparrow : گنجشک ماده

henbane : (گ.ش ).سيکران ،بذر البنج ،بنگ دانه

hence : از اينرو،بنابر اين ،از اين جهت ،پس از اين

hence it is : ازاين( جا )است که

henceforth : زين سپس , منبعه

henceforward : از اين ببعد،پس از اين

henchman : پيرو،هواه خواه سياسى ،نوکر

hencoop : مرغدان

hendecagon : يازده گوشه ،يازده پهلو،يازده ضلعى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی
دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
پاورپوینت حاکمیت دولت ها در فضای ماورای جو
پاورپوینت مکانیسم های حل اختلاف دکتر نژندی منش
دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
ترجمه مقاله تقاضا بهینه مناقصه پاسخ و مکانیزم قیمت گذاری: نرم افزار برای یک نیروگاه مجازی
"پاورپوینت اوراق مشتقه (اختیار معامله ، قراردادها و پیمان‏های آتی)"
پاورپوینت روش های تأمین مالی در صنایع مختلف
جزوه کامل پاورپوینت حسابداری مالیاتی
بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج
بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته
نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
پاورپوینت پایداری
"پاورپوینت مقایسه و تحلیل ویلا های E.1027 ، villa savoye"
پاورپوینت ریكاوری و اسپاسم