معنی hell hound

hell hound
سگ دوزخ ،ادم ديوخوياخبيث
کلمات مشابه

hell kite : ستمکاردوزخى

hellas : يونان

hellbender : (امر ).سمندر ابى ،ادم فاسد وهرزه ،الواط

hellcat : لجاره , زن لجاره

hellebore : خربق

helleborism : معالجه ديوانگى ياخربق ،داروى کارکن که ازخربق ميسازند

hellene : يونان باستان

hellenic : مربوط به يونان

hellenism : يوناني مابي , آداب يوناني

hellenist : متخصص فرهنگ يونان

hellenistic : وابسته به کليمى هاى يونانى حرف زن

hellenization : يونانى شدن

hellenize : يونانى کردن يونانى ماب کردن

helleri : (ج.ش ).ماهى ابنوس ياکپور گرمسيرى

hellespont : (نام يونانى)

hellgrammite : (ج.ش ).کرم حشره گوشتخوار

hellion : ادم جهنمى ،ساکن جهنم ،اهل جهنم

hellish : جهنمي

hellishly : بطور جهنمى ،خبيثانه

hellishness : خويى که شايسته دوزخ باشد،ديوخويى ،خباثت

hello : سلام

hellward : سوى دوزخ بر،بدوزخ برنده

hellweed : کشوث ،(يکجور )پنجه کلاغ

helm : سکان , اهرم سکان

helm (sailing) : علوم دريايى : - tiller

helmcloud : ابرى که هنگام طوفان ياپيش ازان درسرکوه پديدمى ايد،ابرقله

helmet : کلاه خود

helmeted : خود دار،خودپوش ،داراى قسمتى که مانندخودباشد

helminth : (:)-pref(طب - ج.ش ).کلمات پيشونديست بمعنى کرم ،(:)n.(ج.ش ).کرم ،کرم روده

helminthiasis : (طب )ابتلاء به کرم روده ،ناخوشى کرم

helminthic : کرمى

helmintho : (طب - ج.ش ).کلمات پيشونديست بمعنى کرم

helminthology : کرم شناسى ،مطالعه در اطراف کرم هاى بيمارى زا وانگلى

helmsman : سکاندار

Helmut Kohl : هلموت کهل

helmzhold resonator : علوم هوايى : محفظه توخالى که تنها با يک سوراخ کوچک به محيط خارج مرتبط است و در ازاى فرکانس معينى به تشديد در مى ايد

helo : کامپيوتر : پيام عمومى شروع کار که در يک سيستم اشتراک زمان توسط ترمينالها بکار مى رود

helot : بنده ،علام ،رعيت

helotism : اسارت ،بردگى

helotize : بنده کردن ،بغلامى واداشتن

helotry : بندگى ، (گروه ) بندگان

help : دستگيري , کمک , معونت , پايمرد , امداد , نصرت , غياث , عون , مدد , مدد رساندن , معاضدت , ياري , امداد کردن , استعانت , مساعدت کردن , معظدت کردن , بداد رسيدن , معاضدت کردن , کمک کردن , استعانت دادن , ياري نمودن , ياري کردن , کمک دادن , مدد کردن

helper : کارگشا , مغيث , ياور , نصير , بردست , هم دست , منتصر

helpers of the prophet in medina : قانون ـ فقه : انصار

helpful : کمک کننده

helpfully : بطور مفيد،سودمندانه

helpfulness : سودمندى

helping : ممد , پرس

helping out : کارگشايي

helpless : زله , بي چاره , مستاصل , ويلان , ناگزير , فرومانده , عاجز , درمانده

helplessly : از روى بيچارگى

helplessness : ناچاري , درماندگي

helpmate : کمک وهمدست

helpmeet : زن ياور , همدست زن

Helsinki : هلسينکي

helter skelter : دست پاچگى ،درهم برهم

helve : دسته تبر،دسته تيشه ومانند ان

helvetian : سويسى

hem : کناره دار کردن , لبه , لبه دار کردن , سينه صاف کردن

hemacytometer : (طب )اسبابى براى شمارش گويچه هاى خون

hemagglutinate : باعث انعقاد خون شدن ،منعقد کردن

hemal : خونى ،وابسته به خون ورگها،احشايى

hematein : ترکيب قرمز متبلورى بفرمولC16H12O6

hematic : (طب )وابسته به خون ،بيمارى خونى

hematin : ترکيب قهوه اى تيره يا ابى تيره اى بفرمولC34H32N4O6Fe

hematinic : (طب )عامل موثر در ازدياد گويچه هاى قرمز خون يا هموگلوبين

hematite : (مع ).هماتيت ،نوعى سنگ اهن

hematite pig iron : علوم مهندسى : اهن خام هماتيت

hematoblast : (طب )گويچه قرمز نارس خون ،پلاکت هاى خونى

hematogenous : خون زا،از خون بوجود امده ،بوسيله خون منتشر شده

hematologist : خون شناس

hematology : خون شناسي

hematometer : خون سنج

hematophagous : خونخوار،تغذيه کننده از خون

hematophobia : روانشناسى : خون هراسى

hematopoiesis : (طب )خونسازى درموجود زنده ،تشکيل خون

hematozoon : (ج.ش ).انگل هاى خونى

hematuria : (طب)خون شاشى ،وجود خون در ادرار،خون ميزى

hemeralophic : روز کور

hemeralopia : روزکوري

hemeralopic : روزکور

hemerocallis : (گ.ش ).سوسنى ها،سوسن اصفر،زنبقى ها

hemi : پيشوندى است بمعنى نيم و نصف مانند hemisphere يعنى نيمکره

hemi anopia : نيم کورى

hemialgia : دردنيمه اندام

hemian(a)esthesia : روانشناسى : بى حسى يک سويه

hemianopia : روانشناسى : نابينايى يک سويه

hemicrany : دردنيمه سر،صداع شقى

hemicycle : نيم هلال

hemihedral : (در بلورها )بشکل نصف محرف ،بشکل نصفه وجهى

hemihedron : نصف محرف

hemihydrate : (ش ).هيدرات جسمى که داراى نيم ملکول اب است

hemiparasite : (ج.ش ).انگلهايى که بيمارى زا نيستند

hemiparesis : روانشناسى : فلج خفيف يک سويه

hemiplegic : نيم فلج ،مربوط به فلج نيمه بدن ،کسيکه نيم بدنش فلج است

hemiptera : نيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون

hemisphere : نيمکره , نيم گوي

hemispherectomy : روانشناسى : نيمکره بردارى

hemispheric : نيم کره اى

hemispherical : نيم کره اى : وابسته به نيم کره ،مربوط به نيم کره

معنی hell hound به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی