لغات مشابه
hellas : يونان

hellbender : (امر ).سمندر ابى ،ادم فاسد وهرزه ،الواط

hellcat : لجاره , زن لجاره

hellebore : خربق

helleborism : معالجه ديوانگى ياخربق ،داروى کارکن که ازخربق ميسازند

hellene : يونان باستان

hellenic : مربوط به يونان

hellenism : يوناني مابي , آداب يوناني

hellenist : متخصص فرهنگ يونان

hellenistic : وابسته به کليمى هاى يونانى حرف زن

hellenization : يونانى شدن

hellenize : يونانى کردن يونانى ماب کردن

helleri : (ج.ش ).ماهى ابنوس ياکپور گرمسيرى

hellespont : (نام يونانى)

hellgrammite : (ج.ش ).کرم حشره گوشتخوار

hellion : ادم جهنمى ،ساکن جهنم ،اهل جهنم

hellish : جهنمي

hellishly : بطور جهنمى ،خبيثانه

hellishness : خويى که شايسته دوزخ باشد،ديوخويى ،خباثت

hello : سلام

hellward : سوى دوزخ بر،بدوزخ برنده

hellweed : کشوث ،(يکجور )پنجه کلاغ

helm : سکان , اهرم سکان

helm (sailing) : علوم دريايى : - tiller

helmcloud : ابرى که هنگام طوفان ياپيش ازان درسرکوه پديدمى ايد،ابرقله

helmet : کلاه خود

helmeted : خود دار،خودپوش ،داراى قسمتى که مانندخودباشد

helminth : (:)-pref(طب - ج.ش ).کلمات پيشونديست بمعنى کرم ،(:)n.(ج.ش ).کرم ،کرم روده

helminthiasis : (طب )ابتلاء به کرم روده ،ناخوشى کرم

helminthic : کرمى

helmintho : (طب - ج.ش ).کلمات پيشونديست بمعنى کرم

helminthology : کرم شناسى ،مطالعه در اطراف کرم هاى بيمارى زا وانگلى

helmsman : سکاندار

Helmut Kohl : هلموت کهل

helmzhold resonator : علوم هوايى : محفظه توخالى که تنها با يک سوراخ کوچک به محيط خارج مرتبط است و در ازاى فرکانس معينى به تشديد در مى ايد

helo : کامپيوتر : پيام عمومى شروع کار که در يک سيستم اشتراک زمان توسط ترمينالها بکار مى رود

helot : بنده ،علام ،رعيت

helotism : اسارت ،بردگى

helotize : بنده کردن ،بغلامى واداشتن

helotry : بندگى ، (گروه ) بندگان

help : دستگيري , کمک , معونت , پايمرد , امداد , نصرت , غياث , عون , مدد , مدد رساندن , معاضدت , ياري , امداد کردن , استعانت , مساعدت کردن , معظدت کردن , بداد رسيدن , معاضدت کردن , کمک کردن , استعانت دادن , ياري نمودن , ياري کردن , کمک دادن , مدد کردن

helper : کارگشا , مغيث , ياور , نصير , بردست , هم دست , منتصر

helpers of the prophet in medina : قانون ـ فقه : انصار

helpful : کمک کننده

helpfully : بطور مفيد،سودمندانه

helpfulness : سودمندى

helping : ممد , پرس

helping out : کارگشايي

helpless : زله , بي چاره , مستاصل , ويلان , ناگزير , فرومانده , عاجز , درمانده

helplessly : از روى بيچارگى

helplessness : ناچاري , درماندگي

helpmate : کمک وهمدست

helpmeet : زن ياور , همدست زن

Helsinki : هلسينکي

helter skelter : دست پاچگى ،درهم برهم

helve : دسته تبر،دسته تيشه ومانند ان

helvetian : سويسى

hem : کناره دار کردن , لبه , لبه دار کردن , سينه صاف کردن

hemacytometer : (طب )اسبابى براى شمارش گويچه هاى خون

hemagglutinate : باعث انعقاد خون شدن ،منعقد کردن

hemal : خونى ،وابسته به خون ورگها،احشايى

hematein : ترکيب قرمز متبلورى بفرمولC16H12O6

hematic : (طب )وابسته به خون ،بيمارى خونى

hematin : ترکيب قهوه اى تيره يا ابى تيره اى بفرمولC34H32N4O6Fe

hematinic : (طب )عامل موثر در ازدياد گويچه هاى قرمز خون يا هموگلوبين

hematite : (مع ).هماتيت ،نوعى سنگ اهن

hematite pig iron : علوم مهندسى : اهن خام هماتيت

hematoblast : (طب )گويچه قرمز نارس خون ،پلاکت هاى خونى

hematogenous : خون زا،از خون بوجود امده ،بوسيله خون منتشر شده

hematologist : خون شناس

hematology : خون شناسي

hematometer : خون سنج

hematophagous : خونخوار،تغذيه کننده از خون

hematophobia : روانشناسى : خون هراسى

hematopoiesis : (طب )خونسازى درموجود زنده ،تشکيل خون

hematozoon : (ج.ش ).انگل هاى خونى

hematuria : (طب)خون شاشى ،وجود خون در ادرار،خون ميزى

hemeralophic : روز کور

hemeralopia : روزکوري

hemeralopic : روزکور

hemerocallis : (گ.ش ).سوسنى ها،سوسن اصفر،زنبقى ها

hemi : پيشوندى است بمعنى نيم و نصف مانند hemisphere يعنى نيمکره

hemi anopia : نيم کورى

hemialgia : دردنيمه اندام

hemian(a)esthesia : روانشناسى : بى حسى يک سويه

hemianopia : روانشناسى : نابينايى يک سويه

hemicrany : دردنيمه سر،صداع شقى

hemicycle : نيم هلال

hemihedral : (در بلورها )بشکل نصف محرف ،بشکل نصفه وجهى

hemihedron : نصف محرف

hemihydrate : (ش ).هيدرات جسمى که داراى نيم ملکول اب است

hemiparasite : (ج.ش ).انگلهايى که بيمارى زا نيستند

hemiparesis : روانشناسى : فلج خفيف يک سويه

hemiplegic : نيم فلج ،مربوط به فلج نيمه بدن ،کسيکه نيم بدنش فلج است

hemiptera : نيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون

hemisphere : نيمکره , نيم گوي

hemispherectomy : روانشناسى : نيمکره بردارى

hemispheric : نيم کره اى

hemispherical : نيم کره اى : وابسته به نيم کره ،مربوط به نيم کره

hemispherical dominance : روانشناسى : برترى نيمکره

hemispherical engine : علوم هوايى : موتور نيم کروى

hemistich : مصرع

hemiterpene : (ش).ترکيبى بفرمولC5H8

hemline : لبه انتهاى تحتانى لباس وپيراهن وکت

hemlock : شوکران

Hemmat : همت

hemming : لبه دوزي

hemoflagellate : (طب )تاژکداران انگل خون( مثل تريپانوزوم)

hemoglobin : هموگلوبين , بيوشيمي

hemoglobinuria : (طب )وجود هموگلوبين در ادرار

hemolysis : خونکافت

hemolyze : هموليزه کردن

hemophile : موجود خون دوست

hemophilia : (طب )بيمارى موروثى که دران خون دير لخته ميشود ودرنتيجه اشکال در بند امدن خونريزى پديد مى ايد

hemophilic : مبتلا به هموفيلى

hemoptysis : (طب )خلط خونين

hemorrhage : خونريزي

hemorrhoidal : بواسيرى

hemorrhoidal pruritus : حکه بواسيرى

hemorrhoids : بواسير

hemostasis : (طب )توقف خونريزى ،بند امدگى خونريزى

hemostat : عامل بند اورنده جريان خون ،(طب )اسباب يا دارويى براى بند اوردن خونريزى

hemp nettle : (گ.ش ).گياهان جنس کله گربه

hemp juice : چرس

hempel column : شيمى : ستون همپل

hempen : متعلق به شاهدانه ،کنفى

hempseed : زمرد گياه , شاهدانه

hemstitch : (درخياطى )رشته هاى نخ را بطورموازى قرار دادن و رشته هاى عمودى را ازلاى انهاگذراندن( براى ايجاد طرح هاى مختلف)

hen : مرغ خانگي , مرغ

hen and chickens : (گ.ش ).هميشه بهار،هميشه بهار باغى ،اذرگون

hen and cock : مرغ وخروس

hen coop : مرغدان

hen party : مهمانى زنانه ،مجلس رقص زنانه

hen bird : مرغ ماده ،پرنده ماده

hen harrier : بازکبود،بازابى

hen hearted : ضعيف القلب ،بزدل ،ترسو

hen hussy : مرديکه زيادبکارهاى زنانه وخانگى دخالت ميکند

hen parrot : طوطى ماده

hen pheasant : قرقاول ماده

hen roost : قرارگاه مرغان( درشب)

hen sparrow : گنجشک ماده

henbane : (گ.ش ).سيکران ،بذر البنج ،بنگ دانه

hence : از اينرو،بنابر اين ،از اين جهت ،پس از اين

hence it is : ازاين( جا )است که

henceforth : زين سپس , منبعه

henceforward : از اين ببعد،پس از اين

henchman : پيرو،هواه خواه سياسى ،نوکر

hencoop : مرغدان

hendecagon : يازده گوشه ،يازده پهلو،يازده ضلعى

hendecasyllabic : شعر يا نثر يازده هجايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

کتاب زبان فارسی (3)
کتاب عربی (3)
کتاب فیزیک(3) و ازمایشگاه
دانلود جزوه کدینگ 1100
کتاب حسابان
کتاب امار و مدل سازی
پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی
پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
پاورپوینت بررسی حجاب زن در اسلام
پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی
پاورپوینت بررسی دانسیته مترهای هسته ای
پاوورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی
پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار
پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل
پاورپوینت بررسی هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی
پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال)
پاورپوینت بررسی تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر
پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک