لغات مشابه
hemiparasite : (ج.ش ).انگلهايى که بيمارى زا نيستند

hemiparesis : روانشناسى : فلج خفيف يک سويه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: