لغات مشابه
hemiparesis : روانشناسى : فلج خفيف يک سويه

hemiplegic : نيم فلج ،مربوط به فلج نيمه بدن ،کسيکه نيم بدنش فلج است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: