لغات مشابه
hemiplegic : نيم فلج ،مربوط به فلج نيمه بدن ،کسيکه نيم بدنش فلج است

hemiptera : نيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون

hemisphere : نيمکره , نيم گوي

hemispherectomy : روانشناسى : نيمکره بردارى

hemispheric : نيم کره اى

hemispherical : نيم کره اى : وابسته به نيم کره ،مربوط به نيم کره

hemispherical dominance : روانشناسى : برترى نيمکره

hemispherical engine : علوم هوايى : موتور نيم کروى

hemistich : مصرع

hemiterpene : (ش).ترکيبى بفرمولC5H8

hemline : لبه انتهاى تحتانى لباس وپيراهن وکت

hemlock : شوکران

Hemmat : همت

hemming : لبه دوزي

hemoflagellate : (طب )تاژکداران انگل خون( مثل تريپانوزوم)

hemoglobin : هموگلوبين , بيوشيمي

hemoglobinuria : (طب )وجود هموگلوبين در ادرار

hemolysis : خونکافت

hemolyze : هموليزه کردن

hemophile : موجود خون دوست

hemophilia : (طب )بيمارى موروثى که دران خون دير لخته ميشود ودرنتيجه اشکال در بند امدن خونريزى پديد مى ايد

hemophilic : مبتلا به هموفيلى

hemoptysis : (طب )خلط خونين

hemorrhage : خونريزي

hemorrhoidal : بواسيرى

hemorrhoidal pruritus : حکه بواسيرى

hemorrhoids : بواسير

hemostasis : (طب )توقف خونريزى ،بند امدگى خونريزى

hemostat : عامل بند اورنده جريان خون ،(طب )اسباب يا دارويى براى بند اوردن خونريزى

hemp nettle : (گ.ش ).گياهان جنس کله گربه

hemp juice : چرس

hempel column : شيمى : ستون همپل

hempen : متعلق به شاهدانه ،کنفى

hempseed : زمرد گياه , شاهدانه

hemstitch : (درخياطى )رشته هاى نخ را بطورموازى قرار دادن و رشته هاى عمودى را ازلاى انهاگذراندن( براى ايجاد طرح هاى مختلف)

hen : مرغ خانگي , مرغ

hen and chickens : (گ.ش ).هميشه بهار،هميشه بهار باغى ،اذرگون

hen and cock : مرغ وخروس

hen coop : مرغدان

hen party : مهمانى زنانه ،مجلس رقص زنانه

hen bird : مرغ ماده ،پرنده ماده

hen harrier : بازکبود،بازابى

hen hearted : ضعيف القلب ،بزدل ،ترسو

hen hussy : مرديکه زيادبکارهاى زنانه وخانگى دخالت ميکند

hen parrot : طوطى ماده

hen pheasant : قرقاول ماده

hen roost : قرارگاه مرغان( درشب)

hen sparrow : گنجشک ماده

henbane : (گ.ش ).سيکران ،بذر البنج ،بنگ دانه

hence : از اينرو،بنابر اين ،از اين جهت ،پس از اين

hence it is : ازاين( جا )است که

henceforth : زين سپس , منبعه

henceforward : از اين ببعد،پس از اين

henchman : پيرو،هواه خواه سياسى ،نوکر

hencoop : مرغدان

hendecagon : يازده گوشه ،يازده پهلو،يازده ضلعى

hendecasyllabic : شعر يا نثر يازده هجايى

hendiadys : عطف دوکلمه بجاى استعمال صفت وموصوف مانندپياله هاى زرين

henequen : الياف محکم وزرد رنگ گياه صباره

Hengameh : هنگامه

henna : حنا

hennery : مرغدان ،مزرعه يا محل پرورش مرغ

hennig schara gambit : ورزش : گامبى هنيگ - شارا دردفاع تاراش

henny : شبيه بمرغ

henotheism : توحيد نوبتي

henotheist : معتقد يا وابسته به توحيد نوبتى

henpeck : سعى کردن براى تفوق يافتن( در مورد زوجه نسبت به شوهر خود)،کوشش در مداخلات جزئى( در کارهاى شوهر )کردن ،عيبجويى کردن

henpecked : زيرنفوذزن قرارگرفته

Henrich Heimer : هاينريش هاينه

Henry Edger Kaiser : هنري ادگار کايزر

henry the f. : هنرى يکم ،هنرى اول

hent : قاپيدن ،بچنگ اوردن ،ربودن ،تا اينکه

hep : حرف ندا که براى دستور يا امريه به نظاميان بکار ميرود،وارد،مطلع ،اگاه

heparin : (طب )ماده چند قندى )polysaccharide(که در کبد ساخته ميشود

heparinize : (طب )باهپارين درمان کردن ،تحت درمان باهپارين قرار دادن

hepatagonal : عمران : هفت ضلعى

hepatic : کبدي

hepatic disease : ناخوشى جگر،مرض کبد

hepatica : (گ.ش ).غافث معمولى)liver wort( ،دواى جگر

hepatitis : (طب )اماس کبدى ،تورم کبد

hepatization : تبديل بجگر،جگرسازى ،سفت شدگى بافته

hepatize : تبديل بماده جگرى کردن ،مانندجگرسفت وبى هواساختن

hepatogenic : کبدى

hepatogenous : جگرخيز،پيداشده درجگر

hepatology : کبد شنئس

hepatoscopy : جگربينى ،معاينه کبد،غيبگويى باديدن جگر

hepcat : = hipster

hephaestus : (افسانه يونان )خداى اتش وفلز کارى

hepped up : باحرارت ،مجذوب

hept : )hepta(پيشوندى بمعنى هفت

hepta : )hept(پيشوندى بمعنى هفت

heptachord : سازهفت سيمه ،گام هفت تنى

heptad : هفت نت , هفت بنياني , مسبع

heptaglot : (کتاب ) هفت زبانه

heptagon : (هن ).هفت گوش ،هفت گوشه ،هفت ضلعى ،هفت پهلويى ،هفت ماهه

heptagonal : هفت گوشه ،هفت پهلو

heptagynous : داراى هفت مادگى

heptahedral : هفت رو،هفت سطحى

heptahedron : جسم هفت سطحى ،هفت رو

heptamerous : هفت بخشى ،هفت جزئى

heptameter : شعر هفت وتدى

heptan : علوم هوايى : هپتان

heptangular : هفت گوشه

heptaphyllous : هفت برگ

heptarchic : داراى حکومت هفت تنى ،وابسته به حکومت هفت تنى

heptarchy : حکومت هفت نفرى ،ولايات هفت گانه

heptastich : هفت بيتى

heptasyllabic : هفت هجائى

heptateuch : هفت کتاب نخستين توريه

heptateueh : کتب هفت گانه اول کتب عهد عتيق

heptode : الکترونيک : لامپ هفت قطبى

heptose : (ش ).انواع قندهاى ايزومريک بفرمولC7H14O7

heptoxide : شيمى : هپتوکسيد

her : وي , مال او , ايشان

her courage did accrue : برجراتش افزوده گشت ،جراتش زيادشد

her house : خانه اش ،خانه ان زن

her ladyship : عليامخدره

her last was a son : اخرين بچه اى که زاييد پسر بود

her majesty : علياحضرت

her name : نامش ،نام او

her next was a girl : بچه دومش دختر بود

her next was a merchant : شوهر بعدى وى بازرگان بود

her prime of life is past : عنفوان جوانى وى گذشته است

her willing to sing : رضايت ياميل اوبخواندن

heraclidae : (درتاريخ افسانه يونان ) اولادهرکول پهلوان نامى يونان

herald : جارچي

heraldic : متعلق به منادى

heraldry : نجباوعلائم نجابت خانوادگى ،نشان نجابت خانوادگى ،ايين وتشريفات نشان هاى خانوادگى

heraldship : جارچى گرى

Herat : هرات

herb : علف , گياه

herb beer : ابجوى که ازگياه وعلف بسازند

herb bennet : بيخ شب بو

herb doctor : پزشکى که با داروى گياهى به مداوا ميپردازد

herbage : شاخ وبرگ

herbal : گياهي

herbal book : گياهنامه

herbalist : فروشنده گياهان طبى ،(سابقا )گياه شناس

herbarium : مجموعه گياهان خشک گياه دان( اطاق يا جعبه)

herbary : گياه زار،باغ گياه

herbescent : گياهى ،گياه مانند،اماده براى پيداکردن طبيعت گياه

herbicidal : کشنده گياهان

herbicide : گياه کش , علف کش

herbiferous : گياه دار،گياه اور

herbist : گياه فروش ،فروشنده گياهان طبى

herbivora : گياه خواران ،جانوران علفخوار

herbivority : گياهخواري

herbivorous : علف خوار

herblike : گياه مانند

herborist : گياه فروش ،فروشنده گياهان طبى ،گياه شناس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری