لغات مشابه
hemiplegic : نيم فلج ،مربوط به فلج نيمه بدن ،کسيکه نيم بدنش فلج است

hemiptera : نيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: