لغات مشابه
hemiptera : نيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون

hemisphere : نيمکره , نيم گوي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: