لغات مشابه
hexapod : (ج.ش ).شش پايان ،جانور شش پا

hexapodous : شش پا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: