لغات مشابه
hickwall : دارکوب سبز

hid : مخفى شده ،مخفى

hidalgo : (در اسپانيا )اقا،مرد

hidden : مستور , غايب , آشکار نشده , نهان , مظمر , نهاني , مستتر , مکنون , مختفي , خفي , مضمر , نهفته , مخفي , مکتوم , پنهان , درپرده

hidden line : کامپيوتر : خط پنهان

hidden line removal : کامپيوتر : حذف خط پنهان

hidden objects : کامپيوتر : اشياء پنهان

hidden secret : آبشت

hidden unemployment : بازرگانى : بيکارى پنهان

hiddenly : بطور پوشيده و مکتوم

hide : از ديده ربودن , نهان داشتن , مخفي نگاه داشتن , مخفي کردن , مخفي شدن , مستور کردن , چرم , پنهانشدن , مستور داشتن , مستور شدن , نهفتن , اخفاء کردن , پنهان شدن , نهان کردن , پنهان کردن , پناه دادن , روي نشان ندادن , بلانهپناه بردن , پناه يافتن

hide and seek : غايب موشک

hide completly : کاملا پنهان کردن

hide out : مخفيگاه

hide and seek : بازى غايب شدنک ،چشم بندک

hide bound : پوست بتن چسبيده ،خشکيده ،متعصب ،کوتاه فکر

hide out : نهانگاه

hideaway : نهانگاه , مخفي گاه

hidebound : پوست بتن چسبيده ،خشکيده ،(مج ).کوتاه فکر،خودراى ،کوته نظر،خسيس

hideous : زشت ،زننده ،شنيع ،وقيح ،سهمگين ،ترسناک ،مهيب ،مخوف

hideously : بطور مهيب يا زشت

hideousness : پنهان بودن ،پنهانى

hideout : (د.گ ).اختفا،پنهانگاه

hider : ساتره

hiding : اختفاء , پناه دادن به , اختفا , پنهان سازي , پنهان کاري , اخفاء

hiding place : مخفي گاه , جاسازي

hiding power : شيمى : قدرت پوشش

hiding place : محل اختفا

hidrosis : (طب )عرق زياد بدن ،تعريق

hie : زود رفتن

hie thee : شتاب کن ،زودباش

hiearchic : مراتب ،وابسته به سران روحانى ،وابسته به دستگاه فرشتگان

hiemal : زمستانى ،شتوى

hierachical file system : کامپيوتر : سيستم فايل سلسله مراتبى

hierachical structure : کامپيوتر : ساختار سلسله مراتبى

hierachy : کامپيوتر : سلسله مراتب

hierarch : سرکشيش , شيخ قبله

hierarchic : وابسته به سلسله مراتب ورياست

hierarchical : روانشناسى : مرتبه اى

hierarchical data base management system : کامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده سلسله مراتبى

hierarchical model : کامپيوتر : مدل سلسله مراتبى

hierarchical network : کامپيوتر : شبکه سلسله مراتبى

hierarchically : از لحاظ رئيسى و مرئوسى

hierarchism : اصول سلسله مراتب

hierarchy : سلسله مراتب

hierarchy of needs : روانشناسى : سلسله مراتب نيازها

hierarchy plus input process output : کامپيوتر : يک روش طراحى و مستند سازى برنامه که ساختار عملياتى و گردش اطلاعات را در سه نوع نمودار نشان مى دهد

hieratic : کشيش ،کاهنى

hierocracy : حکومت روحانيون

hierodule : (يونان قديم )غلامى که در معابد خدمت ميکرده

hieroglyph : هيروگليف

hieroglyphic : خط هيروگليف

hieroglyphically : ازراه تصويرنگارى ،بطورمرموزياغيرخوانا

hieroglyphy : تصويرنگارى

hierogram : نوشته قدس

hierolatry : پرستش اولياء،ستايش مقدسات

hierologist : متخصص خواندن خطوط قديمى مصر

hierology : علم خواندن خطوط قديم مصر

hieromancy : طالع بينى ازروى قربانى

hierophant : (يونان قديم )سرکشيش ،مفسر روحانى

hig low jack : ورزش : ضربه اى در بولينگ که ميله هاى 7 و ¹ 1را جا مى گذارد

higgle : چانه زدن ،براى سودجويى بحث کردن

higgledy piggledy : بطور درهم وبرهم ،اشفته ونامرتب

high : شامخ , منيع , شاهق , عالي , آسمان پايه , بو گرفته , منيف , مرتفع , علوي , سامي , رفيع , بلند , متعال , سني

high aerial : علوم مهندسى : انتن مرتفع

high angle : علوم نظامى : تير قائم

high angle pit : علوم نظامى : چاله مخصوص اجراى تير قائم

high anode load resistance : علوم مهندسى : مقاومت اندى بزرگ

high asia : قسمت بلند و مرکزى امريکا

high beam : نقطه درخشان ونورانى جلو وسايل نقليه ،نور بالاى چراغ اتومبيل

high bid and low bid : مزايدهومناقسه , مزايده و مناقسه

high bids : علوم نظامى : مزايده

high board : ورزش : سکوى شيرجه 3 مترى

high boot : چکمه

high chair : صندلى پايه بلند غذا خورى بچه

high church : فرقه اى که سخت پابند اداب و رسوم کليسايى ومناجات وتسبيحات مرسوم در کليساهستند

high climb : ورزش : مسابقه اتومبيلرانى سربالايى

high cloud : علوم هوايى : ابرهاى مرتفع

high colour : سرخى ،خجالت

high command : (نظ ).فرماندهى عالى ،سر فرماندهى

high day : روز عيد،روز جشن

high density : کامپيوتر : چگالى عالى

high density disk : کامپيوتر : ديسک چگالى عالى

high dutch : زبان المانى

high end : کامپيوتر : گرانترين محصول يا مدل

high energy : علوم مهندسى : پر انرژى

high energy electron : علوم مهندسى : الکترون پر انرژى

high explosive antitank : علوم نظامى : گلوله سوختار شديد ضد تانک

high explosive plastic : علوم نظامى : گلوله پلاستيکى سوختار شديد

high explosive shell (artill,gun)(he) : علوم دريايى : گلوله محترقه شديد

high fidelity : ايجاد صدا با عالى ترين درجه وشباهت زياد به اصل ومبداء ان ،دستگاه گيرنده عالى وخوش صدا

high field : علوم مهندسى : ميدان قوى

high field emmission arc : علوم مهندسى : قوس نورى فشار قوى

high flown : گزاف ،اغراق اميز،پرطمطراق ،قلنبه

high flying : بلند خيال , ياوه انديش

high frequency alloy juction transistor : علوم مهندسى : ترانزيستور الياژى فرکانس بالا

high frequency amplification : علوم مهندسى : تقويت فرکانس بالا

high frequency amplification stag : علوم مهندسى : طبقه تقويت فرکانس بالا

high frequency amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس بالا

high frequency bias : علوم مهندسى : باياس فرکانس بالا

high frequency biasing : علوم مهندسى : پيش مغناطيس کنندگى فرکانس بالا

high frequency cable : علوم مهندسى : کابل فرکانس بالا

high frequency carrier cable : علوم مهندسى : کابل کارير فرکانس بالا

high frequency choke : علوم مهندسى : پيچک فرکانس بالا

high frequency conductivity : علوم مهندسى : قابليت هدايت فرکانس بالا

high frequency current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان فرکانس بالا

high frequency discharge : علوم مهندسى : تخليه فرکانس بالا

high frequency electrical engineering : علوم مهندسى : مهندسى برق فرکانس بالا

high frequency energy : علوم مهندسى : انرژى فرکانس بالا

high frequency engineering : علوم مهندسى : مهندسى فرکانس بالا

high frequency equivalent circuit : علوم مهندسى : مدار معادل فرکانس بالا

high frequency field : علوم مهندسى : ميدان فرکانس بالا

high frequency furnace : علوم مهندسى : کوره فرکانس بالا

high frequency gas discharge breakdown : علوم مهندسى : شکست تخليه گازى فرکانس بالا

high frequency generator : علوم مهندسى : ژنراتور فرکانس بالا

high frequency heater : علوم مهندسى : گرمکن فرکانس بالا

high frequency heating : علوم مهندسى : گرمايش فرکانس بالا

high frequency heating equipment : علوم مهندسى : تاسيسات حرارتى فرکانس بالا

high frequency induction furnace : علوم مهندسى : کوره القايى فرکانس بالا

high frequency induction hardening : علوم مهندسى : سخت گردانى القايى فرکانس بالا

high frequency oscillation : علوم مهندسى : نوسان فرکانس بالا

high frequency palsmagenerator : علوم مهندسى : مولد پلاسماى فرکانس بالا

high frequency pentode : علوم مهندسى : پنتود فرکانس بالا

high frequency performance : علوم مهندسى : رفتار فرکانس بالا

high frequency radio direction finding : علوم مهندسى : جهت يابى راديويى فرکانس بالا

high frequency radio station : علوم مهندسى : ايستگاه راديويى فرکانس بالا

high frequency range : علوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالا

high frequency region of a spectrum : علوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالاى يک طيف

high frequency resistance : علوم مهندسى : مقاومت فرکانس بالا

high frequency responce : علوم مهندسى : پاسخ فرکانس بالا

high frequency signal generator : علوم مهندسى : سيگنال ژنراتور فرکانس بالا

high frequency sound : علوم مهندسى : موج صوتى فرکانس بالا

high frequency speaker : علوم مهندسى : بلندگوى فرکانس بالا

high frequency stabilized arc : علوم مهندسى : قوس نورى تثبيت شده ى فرکانس بالا

high frequency telephony : علوم مهندسى : فن تلفن فرکانس بالا

high frequency transformer : علوم مهندسى : مبدل فرکانس بالا

high frequency transistor : علوم مهندسى : ترانزيستور فرکانس بالا

high frequency transmission : علوم مهندسى : انتقال فرکانس بالا

high frequency treatment : علوم مهندسى : دياترمى

high frequency tube : علوم مهندسى : لامپ فرکانس بالا

high frequency voltage : علوم مهندسى : ولتاژ فرکانس بالا

high frequency welding : علوم مهندسى : جوشکارى فرکانس بالا

high frequency winding : علوم مهندسى : سيم پيچى فرکانس بالا

high freqyency aerial : علوم مهندسى : انت امواج بلند

high gear : علوم نظامى : دنده قوى خودرو

high gloss : معمارى : پر جلاء

high goal polo : ورزش : چوگان بين تيمهاى دارنده 19 امتياز تعادلى يا بيشتر

high grade product : بازرگانى : محصول درجه يک

high grade zink : علوم مهندسى : زينک ظريف

high grown : بلند بالا،بلند قد،داراى سبزيکاى يا درخت کارى بلند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانی های یادگیری
"دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانایی های یادگیری، نارساخوانی و حافظه فعال"
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی و ارتباط موثر
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت ابراز وجود
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق منشا سرطان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم اهمالکاری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم اوقات فراغت
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مصرف یا سوء مصرف مواد
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشاوره گروهی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت نگری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت ویروس اچ آی وی ایدز
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کتاب‏سنجی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل حجاب
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرایط احراز شغل