لغات مشابه
high rank : علو مقام , بلند پايه

high ranking : عالي رتبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: