لغات مشابه
high resolution bit mapped display : کامپيوتر : تکنيک نمايش يک مکان واحد حافظه براى کنترل يک نقطه نورانى مشخص روى صفحه نمايش

high rise block : معمارى : ساختمان بلند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: