لغات مشابه
high rise block : معمارى : ساختمان بلند

high risk : ریسک بالا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: