لغات مشابه
his conduct is object : رفتارش قابل اعتراض است ،رفتارش رضايتبخش نيست

his days (oryears)a numbered : عمرش نزديک است به پايان برسد

his eminece : جناب ،حضرت

his eminence : شت

his english is weak : مايه انگليسى اوکم است

his excellency : قانون ـ فقه : جناب اقاى

his eyes were inflammed : چشمهايش اماس کرد

his f. opinion : عقيده ايى که پرورده وموردپسنداوست

his face is p with small pox : رويش ازابله پرازچاله است

his fate is sealed : سرنوشت اوازقبل معلوم گرديده

his generosity was proverbial : دهش او ضرب المثل( مشهور )بود

his hand lack one finger : دستش يک انگشت ندارد

his hat cover his fanily : هيچکس را ندارد،خودش است و کلاهش

his heart sank : دل مرده شد

his heart to grief : دل بکف غصه نبايد سپرد

his heart went pit : دلش مى تپيد

his holiness : شت

his honor : معظم له

his hope was snuffed out : چراغ اميدش خاموش شد

his imperial majecty : قانون ـ فقه : اعليحضرت همايون شاهنشاه

his income : هر چه درامد داردخرج مى کند

his intentions are good : قصدش خوب است ،خيال بدى ندارد

his joke fell f. : شوخى اونگرفت

his joys p from baseless hope : خوشى هاى اوناشى ازاميدهاى بى اساس است

his kidnegs have gone w : گرده هايش درست کارنمى کنند،کليدهايش خراب شده اند

his kingship : اعليحضرت( درگفتگوى ازپادشاه)

his leg rested on a stone : پايش روى سنگى قرار گرفته بود

His Majesty : اعليحضرتا

his manners smackofselfishness : بوى خودپسندى از رفتارش ميايد

his mind was petrified : ذهنش از کار افتاد

his money is more than can : پوليش بيش( يا زياده ) از انست که بتوان شمرد

his money was p spent : يک قسمت ازپولش خرج شد

his opening remarks : نخستين گفته هاى وى

his painting lacked repose : نقاشى وى توافق( ياقرينه ) نداشت

his palce is still open : جاى او هنوز خالى( يا متصدى ) است

his parentage isunknown : اصل و نسبتش معلوم نيست ،پدرو مادرش معلوم نيست کى هستند

his prayers was granted : دعايش مستجاب شد

his reputed son died : انکه مشهوربودپسراوست مرد،انکه پس اوبشمارميرفت مرد

his reverence : جناب اقاى - عنوان کشيشان که برابراست باعناوين قديمى ايران

his royal highness : قانون ـ فقه : والاحضرت

his sable majesty : ابليس يا شيطان

his severity relaxed : از سخت گيرى خود کاست ،سخت گيرى وى کمتر شد

his sight could p darkness : بينايى وى تاريکى رامى شکافت

his stomach sticks out : شکمش پيش امده است

his sudden a : حضورياظهورناگهانى او

his tongue ran on pattens : خيلى شلوق ميکرد

his was granted : دعايش پذيرفته شد

his words injured my feelings : سخنايش بمن برخورد،سخنانش احساسات مراجريحه دار کرد

his wrath was kindled : بسيارخشمگين شد،خشمش برافروخت

his(or your)serene highness : عنوان برخى شاهزادگان اروپادرغيرانگلستان

hisbrother personated him : برادرش خودرابنام او قلمداديا معرفى کرد

Hisham Abus : هشام عبوس

hispania : اسپانيا

hispanic : اسپانيولى ،اسپانيائى

hispid : سيخک دار

hispidity : مودارى

hispidulous : پرمو،پشمالو

hiss : هيس کردن

hissing arc : الکترونيک : قوس با صدا

hist : خاموش ،هيس

histamine : (ش ).ترکيبى بفرمولC5H9N3

histochemistry : علمى که درباره پديده هاى شيميايى سلول وبافت بحث ميکند،شيمى بافتى وسلولى

histogen : (گ.ش ).منطقه روشن محدود يا غير محدودى از بافتهاى اوليه ،بافت ساز

histogenesis : بافت سازى

histologic : )histological(وابسته به بافت شناسى

histological : )histologic(وابسته به بافت شناسى

histologist : بافت شناس

histology : بافت شناسي

histoloysis : بافت خوارى ،تجزيه وتحليل بافت هاى بدن

histopathology : مبحث امراض بافتى

histophysiology : فيزيولوژى بافتى

historcicism : مکتب تاريخي

historian : تاريخ دان , تاريخ نويس , مورخ

historic : تاريخي

historical age : عصر تاريخي

historical document : سند تاريخي

historical event : رويداد تاريخي

historical method : بازرگانى : روش تاريخى

historical necessity : قانون ـ فقه : ضرورت تاريخى

historical theories : بازرگانى : نظريه هاى تاريخى

historically : بشکل تاريخ دراوردن ،ريخ ثبت کردن

historicity : تاريخ گرايى

historicize : بعنوان تاريخ نشان دادن

histories : تواريخ

historify : وقايع نگار،مورخ رسمى ،تاريخ نويس ل کردن ،د

historiographer : وقايع نويس

history : تاريخ

histrionic : مربوط به نمايش

histrionically : بطور نمايش ،رياکارانه

histrionics : صحنه سازي

hit : باشدت زدن , ضربه زدن

hit and miss : گاهى موفق وگاهى مغلوب

hit and run : علوم نظامى : جنگ و گريز

hit high : بالا زدن

hit not valid : ورزش : ضربه بى ارزش شمشيرباز

hit off : هم اهنگ بودن ،هم عقيده شدن

hit on the fly printer : کامپيوتر : چاپگرى که در ان کاغذ و يا مکانيزم چاپ در حالت ثابتى هستند به نحوى که شروع و توقفى مورد نياز نمى باشد

hit or miss : برحسب تصادف ،اتفاقا،تصادفا

hit over the head : توسري زدن

hit ratio : کامپيوتر : نسبت اصابت

hit six : ورزش : ضربه زدن به توپ برفراز مرز

hit target : بهدف زدن

hit wicket : ورزش : انداختن ميله بوسيله خود توپزن

Hitachy : هيتاچي

hitch : خفت

hitch and go : ورزش : نوعى پاس که گيرنده بجلو مى دود و به سمت ديگر مى چرخد و باز به جلو ادامه مى دهد

hitch kick : ورزش : شوت قيچى ،پرش طول با دو گام برداشتن در هوا و دست بالاى سر

hitch up : اسب را يراق کردن ،خفت زدن به( حيوان)

hitchhike : مسافرت مفتي

hither : به اينجا

hithermost : نزديکتر به اينطرف

hitherto : تاکنون , تابحال

hitherward : بدين سو،بدين طرف ،تاکنون ،تابحال

Hitler : هيتلر

hitsu shiubi : ورزش : مفصل انگشت وسط

hittable : زدني

hive : مرکز تجمع

hives : کهير

hiza : ورزش : زانو

hjbr : هژبر

hkcs : کامپيوتر : Hong Kong Computer Society

ho : (علامت تعجب و خوشوقتى يا غضب )ها،اى ،به ،اهوى ،هاى

Ho Chi Minh : هو شي مينه , هوشي مينه

hoar : سفيد مايل به خاکسترى ،موسفيد،پير

hoard : احتکار کردن

hoard up : قانون ـ فقه : احتکار کردن

hoarder : محتکر

hoarding : اذخار , احتکار

hoarfrost : اريز , سرما ريزه

hoariness : سفيد مويى ،پوشيدگى از موهاى سفيد وکوتاه

hoarse : خشن ،گرفته ،خرخرى( درمورد صدا)

hoarsely : بطور خشن ،بطور گرفته

hoarseness : خشونت ،گرفتگى صدا يا سينه

hoarseness of voice : خفگي صدا

hoary : سفيد مايل به خاکسترى ،کهن ،سالخورده

hoary headed : ريش سفيد،مو سفيد

hoax : حقه بازي کردن

hob : سنبه قالب , گل ميخ زدن

hob nail : عمران : ميخ سرپهن

hobability : علوم مهندسى : قابليت حديده کارى سرد

hobbing machine : علوم مهندسى : دستگاه فرز غلطکى

hobble skirt : دامن تنگ

hobbledehoy : کره اسبى که تازه بالغ شده ،ادم تازه بالغ

hobby : کار ذوقي , سرگرمي

hobby car : ورزش : اتومبيل دو در

hobbyhorse : کار تفريحي

hobgoblin : غول , زشت وموذي

hobnail : ميخ سرپهن

hobnob : نوش ،خودمانى ،بسلامتى کسى نوشيدن ،صحبت دوستانه کردن

hobo : کمارگر دوره گرد،دوره گردى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

چگونه با استفاده از فناوری اطلاعات بر یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس شیمی 2 کوشا باشم
اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم
دانلود چگونه به شاداب سازی حیاط و محوطه ورزشی کمک کنم
چگونه استرس و اضطراب را در دانش آموز که از اعتیاد پدر و مشاجرات والدین سرچشمه گرفته بود برطرف ساخته و سلامت روان را در او شکوفا سازم
چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم
چگونه دانش آموزان را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم
چگونه با جذاب نمودن کلاس علاقه مندی و نشاط را در دانش آموزان کلاسم در درس مطالعات اجتماعی فراهم آورم
چگونه بوسیله کار گروهی و آموزش های دانش آموز محور زمینه یاد گیری اثر بخش را در دانش آموزان برای فراگیری درس ادبیات فارسی فراهم آورم
دانلود چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم
چگونه بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم
چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم
چگونه دانش آموزان را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم
مقاله درمورد سکته قلبی و عوارض آن
مقاله درموردانواع سیانوباكترها و ویژگیهای بیولوژیكی
چگونه دانش آموزان را به حفظ جزء سی ام قرآن علاقه مند نمایم
چگونه با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم
دانلود اقدام پژوهی چگونه باعث پیشرفت دانش آموز در درس ریاضی شدم
چگونه به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم
چگونه مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس حل نمایم