لغات مشابه
homogeneous production function : بازرگانى : تابع توليد همگن

homogeneous reaction : شيمى : واکنش همگن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی