لغات مشابه
homologous series : شيمى : ترکيبات همرده

homolographic : داراى قرينه ،متقارن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: